วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / และค่านิยม

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการมีงานทำ คุ้มครองคนหางาน และให้ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานที่ทันสมัย


พันธกิจ

  • ให้บริการจัดหางาน ส่งเสริมการจัดหางานและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
  • จัดระบบการทำงานของคนต่างด้าว
  • ให้บริการแนะแนวอาชีพ
  • ส่งเสริม กำกับดูแล คุ้มครองคนหางาน
  • พัฒนาระบบและสร้างเครือข่ายข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน


ค่านิยม

  • เน้นคุณธรรม พร้อมบริการ ร่วมประสาน เพื่อประชาชน