tel โทรศัพท์ : 077-504-364-5,077-507-645 (งานต่างด้าว) email cpn@doe.go.th

ภารกิจของหน่วยงาน


1. บริการจัดหางานในประเทศ

- บริการรับสมัครงาน และจัดหางานให้บุคคลทั่วไป
- จัดหางานให้นักเรียน / นักศึกษาที่ประสงค์จะทำงานระหว่างปิดภาคเรียน
(Part Time)
- จัดหางานให้คนพิการ ผู้พ้นโทษ ผู้ประสบภัยต่าง ๆ
- ให้บริการแก่นายจ้าง / สถานประกอบการที่ต้องการแรงงานทุกระดับ
โดยแจ้งตำแหน่งงานว่างที่สำนักงานฯ
- จัดงานนัดพบแรงงาน
- ประสานการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างมีระบบ
- ให้บริการศูนย์จัดหางานระยะสั้น
- ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการหางานทำ
- จัดหางานเคลื่อนที่
- บริการจัดหางานตามโครงการประกันการมีงานทำ
- จัดหางานเคลื่อนที่
- บริการจัดหางานตามโครงการประกันการมีงานทำ
- เผยแพร่ข่าวสาร ตำแหน่งงานว่าง ทั้งภาครัฐ / เอกชน

2. บริการจัดหางานไปทำงานต่างประเทศ
เพื่อกำกับดูแล การจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ
คุ้มครองสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อให้แรงงานไทยได้รับค่าจ้าง
ที่เป็นธรรม สภาพความเป็นอยู่และสภาพการทำงานที่เหมาะสม โดย
- พิจารณาคำขออนุญาตจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศ
ของบริษัทจัดหางานในพื้นที่
- พิจารณาคำขออนุญาตพาลูกจ้างไปทำงานหรือส่งไปฝึกงาน
ในต่างประเทศ
- รับแจ้งการส่งลูกจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศกรณีไม่เกิน 45 วัน
- รับแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเอง
- รับแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศของคนหางานที่เดินทาง
กลับประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (Re - Entry Visa)
- เป็นศูนย์ให้บริการให้ข้อมูลแก่คนหางานที่จะเดินทางไปทำงาน
ในต่างประเทศ
- รับลงทะเบียนผู้ที่ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ
(ศูนย์ทะเบียนคนหางาน)

3. ควบคุม ดูแล การทำงานของคนต่างด้าว
- ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว
รวมทั้งสืบสวน สอบสวนหาเบาะแส ตรวจสอบ ตรวจค้น
ปราบปรามจับกุมดำเนินคดีแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
ทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตและนายจ้างซึ่งกระทำผิดกฎหมาย
- พิจารณาออกใบอนุญาตทำงาน / ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน /
ขยายระยะเวลาใบอนุญาตทำงาน / เปลี่ยนหรือเพิ่มการทำงาน
ท้องที่และสถานที่ในการทำงาน / ออกใบแทนใบอนุญาตทำงาน /
รับแจ้งคนต่างด้าวเข้า ย้าย ออกจากงาน / คำร้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายการในใบอนุญาตทำงาน
- จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการทำงานของคนต่างด้าว
- ออกใบอนุญาตทำงานให้แก่แรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมือง
(สัญชาติพม่า ลาวและกัมพูชา) ตามมติคณะรัฐมนตรี

4. งานแนะแนวอาชีพ / การประกอบอาชีพอิสระ
- ให้บริการแนะแนวอาชีพแก่นักเรียน / นักศึกษาและประชาชนทั่วไป
- แนะแนวและให้คำปรึกษาด้านอาชีพและทดสอบความพร้อม
ทางอาชีพ
- บริการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
- จัดวันแนะแนวอาชีพ
- ศูนย์บิรการจ้างงานระยะสั้น / ศูนย์บริการรับงานไปทำที่บ้าน
- สัมมนาครูแนะแนวในสถาบันการศึกษา
- บริการให้คำแนะนำปรึกษา / บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน
- ให้บริการส่งเสริม การรับงานไปทำที่บ้านและให้คำปรึกษา
แนะนำขอกู้เงินจากกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน

5. งานคุ้มครองคนหางาน
- รับเรื่องราวร้องทุกข์ของคนหางานที่ขอความช่วยเหลือ
ในประเทศ / ต่างประเทศ
- การอนุญาตจัดตั้งบริษัทจัดหางาน / สำนักงานจัดหางาน
เพื่อไปทำงานในต่างประเทศและในประเทศ
- สืบสวน สอบสวนบุคคลที่มีพฤติกรรมหลอกลวงต้มตุ๋น
คนหางานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเฉียบขาด