tel โทรศัพท์ : 077-504-364-5,077-507-645 (งานต่างด้าว) email cpn@doe.go.th

ประวัติความเป็นมา

สจจ.ชพ

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรเป็นหน่วยงานราชการภูมิภาค สังกัดกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เริ่มดำเนินการ ให้บริการประชาชน ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฏาคม พ.ศ.2536 โดยแยกออกมาจากกรมแรงงานมาขึ้นกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงมหาดไทย และใช้ชื่อว่า "สำนักงานพัฒนาแรงงานจังหวัด" ต่อมาได้มี พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ก่อตั้งกระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคมพร้อมกับกรมการจัดหางาน เมื่อวันที่ 23 กันยายน ทำให้สำนักงานพัฒนาแรงงานจังหวัดต้องไป สังกัดกรมการจัดหางาน ใช้ชื่อว่า "สำนักงานจัดหางานจังหวัด " ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2545ได้มีพระราชบัญญํติปรับปรุงกระทรวง ทบวงกรมจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเป็นกระทรวงแรงงาน