tel โทรศัพท์ : 077504364-5 email cpn@doe.go.th

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา RSS  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคา
28-09-2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ (ล่ามแปลภาษาเมียนม่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง MISS THI THI SAN
28-09-2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขัยรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย ไทยฉิม
28-09-2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขัยรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายนพรัตน์ ปิยรัตน์
26-09-2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าสถานที่ตั้งศูนย์ประสานแรงงานประมงจังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายกิตติศักดิ์ ไกรนฤมล
21-09-2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการลูกจ้าง ตามโครงการส่งเสริมคนพิการทำงานในหน่วยงานภาครัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายเอกรินทร์ พูลสุวรรณ์
21-09-2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการลูกจ้างตามโครงการพัฒนาระบบบริการจัดหางานในประเทศ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนฤมล กฐินหอม
21-09-2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการลูกจ้าง ตามโครงการเสริมสร้างความมั่นคงและยั่งยืน นายศุภสัณฑ์ ศรีเกิด
18-04-2018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน บริษัทศรีวัฒน์ลิสซิ่ง จำกัด
08-12-2017 ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) บริษัทโตโยต้าชุมพร
16-11-2017 ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สนักงานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น บริษัท เจริญกรุงชุมพร จำกัด
16-10-2017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการลูกจ้าง ตามโครงการส่งเสริมคนพิการทำงานในหน่วยงานภาครัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายเอกนรินทร์ พูลสุวรณ์
16-10-2017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการลูกจ้าง ตามโครงการยกระดับคุณภาพบริการจัดหางานสู่ความเป็นเลิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนฤมล กฐินหอม
16-10-2017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการลูกจ้าง ตามโครงการมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายทศวัฒน์ ชุณหวิทยะธีระ
16-10-2017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการลูกจ้างกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (ล่ามแปลภาษาเมียนม่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Miss Tin Tin San
16-10-2017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการลูกจ้าง ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ประสารแรงงานประมง 22 จังหวัด ในตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางจีรวรรณ พรมทัศ
16-10-2017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอรชร ชำนาญการ
16-10-2017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายดำรงค์ ธารารักษ์
16-10-2017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายพรชัย พรมทอง
16-10-2017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการลูกจ้าง ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ประสารแรงงานประมง 22 จังหวัด ในตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายภานุภัทร์ สุวรรณชาติ
16-10-2017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการลูกจ้าง ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ประสารแรงงานประมง 22 จังหวัด ในตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายวรายุทธ เลิศสกุลวงษ์
 1 2 >