tel โทรศัพท์ : 077-504-364-5,077-507-645 (งานต่างด้าว) email cpn@doe.go.th

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา RSS  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคา
26-11-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านชุมพรการพิมพ์ 2
25-11-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เอส.ที สเตชั่น
25-11-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการระบบประชุมทางไกล โดยใช้โปรแกรม Zoom meetings โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวุฒิกร คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซัพพลาย
25-11-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เอส.ที สเตชั่น
22-11-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เอส.ที สเตชั่น
22-11-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เอส.ที สเตชั่น
18-11-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงห้องน้ำสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายดำรงค์ ธารารักษ์
11-11-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เอส.ที สเตชั่น
25-08-2021 ประกาศผู้ชนะการเสอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุสำนักงานและวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เอส.ที สเตชั่น
20-08-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านชุมพรการพิมพ์ 2
20-08-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เอส.ที.สเตชั่น
11-08-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเจาะจง นางโสภา พรมพฤก
11-08-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เอส.ที สเตชั่น
11-08-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางโสภา พรมพฤก
30-07-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอาคารสถานที่ศูนย์ประสานแรงงานประมงจังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายกิตติศักดิ์ ไกรนฤมล
23-03-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (ใบปลิว) นางโสภา พรมพฤก (ร้านต้อยโฆษณา)
23-03-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เอส.ที. สเตชั่น
22-03-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการสาธิตอาชีพอิสระ (การทำไอศกรีมหลอด) นายวิศรุต นาคหกวิค
22-03-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านชุมพรการพิมพ์ 2
19-03-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านลิ้มเอี่ยวฮวด
 1 2 3 >  Last ›