tel โทรศัพท์ : 077-504-364-5,077-507-645 (งานต่างด้าว) email cpn@doe.go.th

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา RSS  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคา
27-01-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านต้อยโฆษณา (นางโสภา พรมพฤก)
26-01-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยพิบูลย์ชุมพร
16-01-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านต้อยโฆษณา (นางโสภา พรมพฤก)
16-01-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เอส.ที สเตชั่น
10-01-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พันธมิตร เรดิโอ
27-12-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายดำรง ธารารักษ์
30-11-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เอส.ที สเตชั่น
30-11-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เอส.ที สเตชั่น
30-11-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เอส.ที สเตชั่น
11-11-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านต้อยโฆษณา (นางโสภา พรมพฤก)
11-11-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เอส.ที สเตชั่น
09-11-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เอส.ที สเตชั่น
08-11-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านชุมพรการพิมพ์ 2 (นายบุญยืน เนียรจิตร)
27-10-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษั่ท สยามนิสสัน ชุมพร จำกัด
19-09-2022 ่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เอส.ที สเตชั่น
07-09-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เอส.ที สเตชั่น
29-08-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เอส.ที สเตชั่น
17-08-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เอส.ที สเตชั่น
21-07-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดสถานที่และทำความสะอาดสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายอำนาจ แขกฮู้
21-07-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เอส.ที สเตชั่น
 1 2 3 >  Last ›