tel โทรศัพท์ : 077-504-364-5,077-507-645 (งานต่างด้าว) email cpn@doe.go.th

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา RSS  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคา
19-05-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เอส.ที สเตชั่น
21-04-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เอส.ที สเตชั่น
07-04-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านต้อยโฆษณา (นางโสภา พรมพฤก)
22-02-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านชุมพรการพิมพ์ 2 (นายบุญยืน เนียรจิตร)
03-02-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านชุมพรการพิมพ์ 2 (นายบุญยืน เนียรจิตร)
28-01-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการลูกจ้างโครงการป้องกันการละเมิดสิทธิแรงงานต่างด้าวในกิจการประมง ตำแหน่งง พนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายปรวิศ ธนูศิลป์
18-01-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เอส.ที สเตชั่น
14-01-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เอส.ที สเตชั่น
29-12-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการลูกจ้างโครงการป้องกันการละเมิดสิทธิแรงงานต่างด้าวในกิจการประมง ตำแหน่ง ผู้ประสานงานด้านภาษา (คนต่างด้าว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง MISS THWE THWE AYE
29-12-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการลูกจ้างโครงการป้องกันการละเมิดสิทธิแรงงานต่างด้าวในกิจการประมง ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนิศามณี ศรีพัธยากร
15-12-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการลูกจ้างวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวส. โครงการศูนย์ประสานแรงงานประมง 22 จังหวัด ตำแหน่ง เจ้าพนักงานแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายพรภูมิ ภู่ขวัญเมือง , นางสาวอรวีรา ทองคำ
07-12-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เอส.ที สเตชั่น
07-12-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดสถานที่และทำความสะอาดสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวเกศกาน สินสวัสดิ์
26-11-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านชุมพรการพิมพ์ 2
25-11-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เอส.ที สเตชั่น
25-11-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการระบบประชุมทางไกล โดยใช้โปรแกรม Zoom meetings โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวุฒิกร คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซัพพลาย
25-11-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เอส.ที สเตชั่น
22-11-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เอส.ที สเตชั่น
22-11-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เอส.ที สเตชั่น
18-11-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงห้องน้ำสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายดำรงค์ ธารารักษ์
 1 2 3 >  Last ›