tel โทรศัพท์ : 077504364-5 email cpn@doe.go.th

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา RSS  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคา
15-05-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและอุปกรณ์ในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน บางลึกวัสดุภัณฑ์ 2019
13-05-2020 ประกาสผู้ชนะการเสอนราคาจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอักษรศิลป์โฆษณา
08-05-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านธาราโฆษณา
07-05-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อน้ำดื่ม โดยเฉพาะวิธีเจาะจง ร้านมณัฐภูมิ น้ำดื่ม
07-05-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) นายสุชาติ โชติกนิช
28-04-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านลิ้มเอี่ยวฮวด
24-04-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรายบุคคล ปฏิบัติงานโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรั COVID-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสบันงา ม่วงแจ่ม, นายณัฐพล มากสุข และ นางสาวฉันทิสา นาคประพันธ์
24-04-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เอส.ที.สเตชั่น
24-04-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านต้อยโฆษณา
23-04-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อสื่อประชาสัมพันธ์ ข้อความสั้น SMS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
22-04-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เอส.ที.สเตชั่น
22-04-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าห้องน้ำชาย ชั้น 2และก๊อกน้ำอ่างหล้างหน้าห้องน้ำหญิงชั้น 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายดำรงค์ ธารารักษ์
14-04-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวุฒิกร คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซัพพลาย
31-03-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เอส.ที.สเตชั่น
31-03-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำกระดานไวท์บอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านต้อยโฆษณา
27-03-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอักษรศิลป์โฆษณา
27-03-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านลิ้มเอี่ยวฮวด
25-03-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการลูกจ้างตามโครงการศูนย์ประสานแรงงานประมง 22 จังหวัด ตำแหน่งล่ามแปลภาษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง MISS THWE THWE AYE
25-03-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการลูกจ้างตามโครงการศูนย์ประสานแรงงานประมง 22 จังหวัด ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายศราวุธ วรรณศรีสุข
25-03-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการลูกจ้างตามโครงการศูนย์ประสานแรงงานประมง 22 จังหวัด ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายวรายุทธ เลิศสกุลวงษ์
 1 2 3 >  Last ›