tel โทรศัพท์ : 077-504-364-5,077-507-645 (งานต่างด้าว) email cpn@doe.go.th

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา RSS  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคา
31-05-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถโดยสาร (ตู้) 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีวัฒน์ลิสซิ่ง จำกัด
29-05-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการลูกจ้างโครงการสนับสนุนศูนย์ประสานแรงงานประมง 22 จังหวัด ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายเจริญศักดิ์ สักคะนา
28-04-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เอส.ที สเตชั่น
28-04-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาสาธิตอาชีพอิสระพร้อมอุปกรณ์ (การคั่วและชงกาแฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสุทิศา พรมชัยศรี
28-04-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เอส.ที สเตชั่น
24-04-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดสื่อประชาสัมพันธ์ (ใบปลิว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านต้อยโฆษณา (นางโสภา พรมพฤก)
21-04-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เอส.ที สเตชั่น
21-04-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษั่ท สยามนิสสัน ชุมพร จำกัด
31-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น้ำดื่มใสแจ๋ว โดย นายเจริญชัย วิธานธีรกุล
30-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการลูกจ้างปฏิบัติงานวุฒิปริญญาตรี โครงการให้บริการจัดหางานแก่กลุ่มคนพิเศษ กิจกรรมส่งเสริมคนพิการทำงานในหน่วยงานภาครัฐ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน นายเอกนรินทร์ พูลสุวรรณ์
30-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการลูกจ้างวุฒิปริญญาตรี โครงการจัดหางานเชิงรุกเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน กิจกรรมเสริมสร้างความมั่นคงและยั่งยืน ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายจิรศักดิ์ ยงญาติ
30-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการลูกจ้างปฏิบัติงานวุฒิปริญญาตรี โครงการจัดหางานเชิงรุกเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุงาน ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน นางสาวนฤมล กฐินหอม
30-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายพรชัย พรมทอง
30-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอรชร ชำนาญการ
30-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการลูกจ้างวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวส. โครงการศูนย์ประสานแรงงานประมง 22 จังหวัด ตำแหน่ง เจ้าพนักงานแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายชัยวัฒน์ ศรีมาลา และ นางสาวอรพรรณ พุกกะเวส
30-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายดำรงค์ ธารารัตน์
28-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เอส.ที สเตชั่น
17-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาสาธิตอาชีพอิสระพร้อมอุปกรณ์ (การคั่วและชงกาแฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายไตรสิทธิ์ ศรีช่วงโชติวัตร
16-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเจ.ไอทีเซอร์วิส โดย นายสิทธิศักดิ์ แสงสวี
13-03-2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษั่ท สยามนิสสัน ชุมพร จำกัด
 1 2 3 >  Last ›