แผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการกองทุนฯ ประจำปีบัญชี

แผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการกองทุนฯ
ประจำปีบัญชี 

1. แผนที่ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ประจำปี 2566-2568

2. แผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ระยะยาว ประจำปีบัญชี 2566-2568 และแผนปฏิบัติการกองทุนฯ ประจำปีบัญชี 2566

3. แผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะยาว กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ประจำปีบัญชี 2566-2568 และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองทุนฯ ประจำปีบัญชี 2566

4. แผนปฏิบัติการทรัพยากรบุคคล ระยะยาว กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ประจำปีบัญชี 2566-2568 และแผนปฏิบัติการทรัพยากรบุคคลกองทุนฯ ประจำปีบัญชี 2566