สรุปยอดการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน ผ่าน Facebook Live

สรุปยอดการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน ผ่าน Facebook Live Page กรมการจัดหางาน และ Page กองส่งเสริมการมีงานทำ ระหว่างวันที่  13 ธันวาคม 2565 - วันที่  15 มกราคม 2566