ประวัติความเป็นมา

กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านตั้งขึ้นเมื่อ ปี 2545 ในลักษณะของเงินทุนหมุนเวียนสำหรับให้กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านกู้ยืมไปซื้อวัตถุดิบหรืออุปกรณ์ในการผลิตหรือใช้ขยายการผลิต ในวงเงิน 130 ล้านบาท กรมการจัดหางานโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง จึงออกระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2546 ขึ้น และได้บริหารภายใต้ระเบียบดังกล่าวต่อเนื่องมา จนถึงเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม 2553 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้นำเงินกองทุนฯ จำนวน 100 ล้านบาท ส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดิน คงเหลือไว้จำนวน 30 ล้านบาท สำหรับเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานด้านส่งเสริมการมีงานทำ และเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้นำเงินส่วนเกินสภาพคล่องของกองทุนฯ

ไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลา 1 ปี จำนวน 14.01 ล้านบาท ส่งคืนคลังคงเหลือไว้จำนวน 15.99 ล้านบาท และในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้รับอนุมัติงบประมาณเพื่อเพิ่มทุนจำนวน 10 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25.99 ล้านบาท สำหรับเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานกองทุนฯ