วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / และค่านิยม

วิสัยทัศน์ (Vision)

“เป็นแหล่งเงินทุนคุณภาพเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผู้รับงานไปทำที่บ้านให้มีศักยภาพอย่างยั่งยืน และมีรายได้ที่มั่นคง”

พันธกิจ (Mission)

บริหารจัดการกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพ และมั่นคง โดยการให้บริการเงินกู้ที่สะดวก รวดเร็ว เพื่อขยายโอกาสการมีงานทำแก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านให้มีรายได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้รับงานไปทำที่บ้านกู้ไปซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการผลิตหรือขยายการผลิต เพื่อสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับผู้รับงานไปทำที่บ้าน