ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
วันที่ 2 ธันวาคม 2565 ขอเชิญรับชม Face book Live ในงาน "Shop ของที่ใช่... ให้คนที่ชอบ"
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยกู้หรือค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้รับงานไปทำที่บ้าน ภายหลังการผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ประชาสัมพันธ์ นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของกรมการจัดหางาน
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินและการชำระคืนเงินกู้ (ฉบับที่ 2)
ลดอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 0 ต่อปี ระยะเวลา 3 เดือน ให้กับผู้รับงาน/กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน ที่ได้ทำสัญญากู้ยืมเงินก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2563
ลดอัตราดอกเบี้ย 0% นาน 12 เดือน (ฉบับที่ 4)
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน เรื่อง ลดอัตราดอกเบี้ย 0% 12 งวด
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคเหนือ ประจำเดือนตุลาคม 2564
ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก ประชาสัมพันธ์รายงานสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ไตรมาส 1 มกราคม-มีนาคม 2564
ประกาศบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวกรมการจัดหางาน ตำแหน่ง นิติกร
รับงานไปทำที่บ้าน
แผ่นพับ