ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2561

ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2560

FILE PDF

รูปภาพ