ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวงกรม (ฉบับที่ 3 ) เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2508 ยกฐานะส่วนแรงงานเป็นกรมแรงงานกระทรวงมหาดไทย มีนายเทียน อัชกุล เป็นอธิบดีกรมแรงงานท่านแรกพร้อมกันนี้ได้ออกพระราชบัญญัติโอนกิจการ บริหารของกรมประชาสงเคราะห์ เฉพาะที่เกี่ยวกับราชการของส่วนแรงงานไปกรมแรงงานพ.ศ. 2527 จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงาน จังหวัดขอนแก่น ขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล และเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข่าวสารตลาดแรงงาน โดยสังกัด กองบริการจัดหางาน กรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย

วันที่ 15 มีนาคม 2535 ได้มีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงฯ (ฉบับที่ 5 ) จัดตั้งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานขึ้น โดยศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น อยู่สังกัดกองบริการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงมหาดไทย

วันที่ 23 กันยายน 2536 จากผลใช้บังคับพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงฯ ( ฉบับที่ 8 )จัดตั้งกระทรวงแรงงานและสวัดิการสังคม ได้โอนกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ไปอยู่ในสังกัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม พร้อมกันนั้นได้มีการจัดตั้งกรมการจัดหางาน เป็นการเฉพาะอีกกรมหนึ่ง

กรมการจัดหางานมีการปรับปรุงการบริหารงานโดยได้ตราพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการฯ พ.ศ. 2537 แบ่งส่วนราชการบริหารส่วนกลางเป็น 8 กอง และราชการบริหารส่วนภูมิภาคเป็น 75 สำนักงาน มีผลทำให้ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงาน จังหวัดขอนแก่น สังกัด กองบริหารตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมต่อมาได้มีกฎกระทรวงแรงงานที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตอนที่ 103 ก หน้า 301 เล่มที่ 2 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2545 แบ่งส่วนราชการบริหารส่วนกลางเป็น 8 กอง และราชการส่วนภูมิภาคเป็น 75 สำนักงาน มีผลทำให้ ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดขอนแก่น สังกัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

ด้วยกรมการจัดหางานมีการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลให้ กองวิจัยตลาดแรงงานเปลี่ยนชื่อเป็น กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน และศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นหน่วยงานใน สังกัดกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงานเปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (North Eastern Labour Market Information Administration Center) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังเก่า) ชั้น 3 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4323 9016 ,0 4323 4752 โทรสาร 0 4323 9016