ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2563

ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2563

                      ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงาน 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นหนังสือที่ ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลทั่วไปและข้อมูลด้านแรงงาน 20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

                      ประกอบด้วยข้อมูลพื้นที่การปกครองส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นเศรษฐกิจพืชเศรษฐกิจและอาชีพหลักการลงทุนประชากรกำลังแรงงานอัตราค่าจ้างขั้นต่ำสถานประกอบกิจการและลูกจ้างการขึ้นทะเบียนประกันสังคมของผู้ประกันตนข้อมูลการฝึกอาชีพแรงงานไทยไปต่างประเทศแรงงานต่างด้าวตำแหน่งงานว่างผู้สมัครงานการบรรจุงานอุตสาหกรรมที่นายจ้างต้องการแรงงานอาชีพที่นายจ้างต้องการแรงงานและอาชีพที่บรรจุงานซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริมการมีงานทำและการวางแผนพัฒนากำลังแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงานในเอกสารฉบับนี้ส่วนหนึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมของศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือเองอีกส่วนหนึ่งรวบรวมจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งระบุแหล่งข้อมูลอ้างอิงไว้แล้วเพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถค้นคว้าข้อมูลได้โดยตรงหรือผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลได้จากเว็บไซต์ www.doe.go.th/lmi-ne ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอขอบคุณส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆที่ได้อนุเคราะห์ข้อมูลและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้ตามสมควรศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานฯ ยินดีรับคำแนะนำและข้อคิดเห็นจากทุกท่านซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับใช้เป็นแนวทางการปรับปรุงแก้ไขการจัดทำครั้งต่อไป

ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กันยายน 2564

FILE PDF

รูปภาพ