ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2562

ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงาน 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เป็นเอกสารที่ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดทำขึ้น โดยมีความมุ่งหมายที่จะรวบรวมข้อมูลหลักด้านแรงงาน 20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปของจังหวัด  ข้อมูลเศรษฐกิจการลงทุน  ข้อมูลด้านแรงงานที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับประชากร  กำลังแรงงาน  อัตราค่าจ้างขั้นต่่ำ  สถานประกอบการและลูกจ้าง  การขึ้นทะเบียนประกันสังคม  การไปทำงานต่างประเทศ แรงงานต่างด้าว  การรับสมัครงาน  ต่ำแหน่งงานว่าง  การบรรจุงาน และระดับการศึกษาของผู้มีงานทำ
ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงานในเอกสารฉบับนี้ ส่วนหนึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมของ
ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือเอง อีกส่วนหนึ่งรวบรวมจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งระบุแหล่งข้อมูลอ้างอิงไว้แล้ว เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถค้นคว้าข้อมูลได้โดยตรง
ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอขอบคุณส่วนราชการและ
หน่วยงานต่างๆ ที่ได้อนุเคราะห์ข้อมูลและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้ตามสมควร ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานฯ ยินดีรับคำแนะนำและข้อคิดเห็นจากทุกท่าน  ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับใช้เป็นแนวทางการปรับปรุง แก้ไขการจัดทำครั้งต่อไป

ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กันยายน 2563

FILE PDF

รูปภาพ