วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / และค่านิยม

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / และค่านิยม

กรมการจัดหางาน


วิสัยทัศน์

“กำลังแรงงานมีงานทำอย่างมีศักยภาพถ้วนหน้า ทุกช่วงวัย ภายในปี 2570”


พันธกิจ

  1. ส่งเสริมการมีงานทำ คุ้มครองคนหางาน และบริหารตลาดแรงงานสู่ความสมดุล ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน
  2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจ
  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
  4. บริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว


ค่านิยม

STRONG

S = Sevice Mind : มีจิตบริการ มุ่งเน้นให้บริการประชาชนทุกช่วงวัยที่มารับบริการ

T = Team Work : การทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร

R = Response : ตอบสนองต่อทุกภารกิจที่ได้รับอย่างรวดเร็วฉับไว

O = Owner : มีจิตสำนึกในความเป็นเจ้าขององค์กร และภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

N = Network : สานสร้างเครือข่ายเพื่อการบูรณาการทั้งภายในและภายนอกองค์กร

G = Goal : เพื่อเป้าหมายคือประชาชน


********************************************************************

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / และค่านิยม

กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน


วิสัยทัศน์:

"มุ่งสู่การเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ"


พันธกิจ:

(1) พัฒนาระบบและสร้างเครือข่าย และผลิตข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน
(2) รวบรวมและวิเคราะห์ภาวะตลาดแรงงานและแนวโน้มความต้องการแรงงาน
(3) ประสานการให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานแก่ประชาชน
(4) ประสานความร่วมมือในการวางแผนพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

************************************************************************************************************************