วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / และค่านิยม

วิสัยทัศน์ กรมการจัดหางาน

กำลังแรงงานมีงานทำถ้วนหน้าภายในปี 2564


วิสัยทัศน์ กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน

มุ่งสู่การเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ