วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / และค่านิยม

วิสัยทัศน์ กรมการจัดหางาน

“เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมการมีงานทำ คุ้มครองคนหางาน และเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน”


วิสัยทัศน์ กองวิจัยตลาดแรงงาน

“เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานของประเทศ สามารถวิเคราะห์สภาวะตลาดแรงงานและแนวโน้มความต้องการแรงงานได้อย่างถูกต้องและสามารถตอบสนองต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนพัฒนากำลังแรงงานของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ”