ภารกิจของหน่วยงาน

ภารกิจหน้าที่

1. รวบรวมและจัดทำข้อมูลด้านตลาดแรงงาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2. ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3. ศึกษา สำรวจ และวิจัยด้านตลาดแรงงาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4. วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงานและแนวโน้มความต้องการแรงงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- การมีงานทำ และการว่างงาน

- การให้บริการจัดหางาน (ตำแหน่งงานว่าง, ผู้สมัครงาน การบรรจุงาน)

- สถานการณ์ตลาดแรงงานรายจังหวัด

5. สร้างเครือข่ายการให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ