ภารกิจของหน่วยงาน

ภารกิจของศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๑. สำรวจและรวบรวมข้อมูลด้านตลาดแรงงานและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๒. ศึกษาวิจัย และวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงานและแนวโน้มความต้องการแรงงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๓. ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานในรูปแบบวารสาร สิ่งพิมพ์ คลิปวีดีโอฯลฯ ผ่านสื่อออนไลน์ และเครือข่าย

๔. ขยายเครือข่ายเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานเชิงรุกถึงระดับตำบล หมู่บ้าน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๕. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนพัฒนากำลังแรงงานให้สอดคล้องกับความ ต้องการของตลาดแรงงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๖. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ในจังหวัดขอนแก่น

๗. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย