ภารกิจของหน่วยงาน

ภารกิจหน้าที่

1. การสำรวจและจัดทำทะเบียนกำลังแรงงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ทะเบียนผู้สำเร็จการศึกษาที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน

- ทะเบียนทหารก่อนปลดประจำการ

2. ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน ศึกษา สำรวจ และวิจัยด้านตลาดแรงงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3. วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงานและแนวโน้มความต้องการแรงงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- การมีงานทำ และการว่างงาน

- การให้บริการจัดหางาน (ตำแหน่งงานว่าง, ผู้สมัครงาน การบรรจุงาน)

- สถานการณ์ตลาดแรงงานรายจังหวัด

4. สร้างเครือข่ายการให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การดำเนินงาน / การให้บริการ

จัดทำทะเบียนกำลังแรงงานเพื่อให้บริการแก่สถานประกอบการที่ต้องการคนหางานตามคุณสมบัติที่ต้องการ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ด้านตลาดแรงงานภาวะการณ์ทำงานและการจ้างงานแนวโน้มความต้องการแรงงานและการขาดแคลนแรงงานพร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน ให้ครอบคลุมอย่างทั่วถึงโดยนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการสร้างเครือข่ายระบบข้อมูลให้สามารถเชื่อมโยงระหว่างกันทั่วประเทศให้บริการข้อมูลด้านแรงงานและข้อมูลการวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงานแก่ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน