ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ปี 2556

ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ปี 2556

FILE PDF