ESAN LMI Station EP.20 สัมมนาวิชาการประจำปี 2564 เรื่อง การส่งเสริมการมีงานทำให้ครัวเรือนยากจน

ESAN LMI Station EP.20 สัมมนาวิชาการประจำปี 2564 เรื่อง การส่งเสริมการมีงานทำให้ครัวเรือนยากจน : กรณีศึกษาโครงการ "คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จน คนขอนแก่น" โดย ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหา