การขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว  ค้นหา

   18. การขอขยายระยะเวลาใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน กฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม หรือกฎหมายอื่นตามมาตรา 62 (ณ ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน)
   19. การออกใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงาน ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน ตามมาตรา 62ภายใต้ระบบ Single Window for Visa and Work Permit
   20. การขอขยายระยะเวลาใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน ตามมาตรา 62 ภายใต้ระบบ Single Window for Visa and Work Permit
   21. การขอรับใบแทนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน กฎหมาย ว่าด้วยปิโตรเลียม หรือกฎหมายอื่นตามมาตรา 62 (กรณีใบอนุญาตทำงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ) (ยกเว้น ณ ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน)
   22. การขอรับใบแทนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงาน ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน กฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม หรือกฎหมายอื่นตามมาตรา 62 (กรณีใบอนุญาตทำงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ) ณ ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน)
   23. การขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว ตามมาตรา 63/1
   24. การขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว ตามมาตรา 63/1
   25. การขอใบแทนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว ตามมาตรา 63/1 (กรณีใบอนุญาตทำงานสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ)
   26. การขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่เข้ามาทำงานเป็นการชั่วคราวในช่วงระยะเวลาหรือตามฤดูกาล ตามมาตรา 64

 < 1 2