แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563

แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) 
ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563
***มติ ครม. เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 
ให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา)
ที่ประสงค์จะทำงานสามารถอยู่และทำงานได้
ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2566เรื่องเอกสารที่ต้องใช้ แสดงตนของคนต่างด้าว ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง ตามข้อที่ 1 การขึ้นทะเบียนขออนุญาตทำงาน ตามมติ ครม. 29 ธ.ค. 63

1. เอกสารที่ทางราชการไทยหรือราชการของประเทศต้นทางออกให้เพื่อใช้ยืนยันตัวตนของคนต่างด้าว (เฉพาะกรณีมีเอกสารหลักฐาน) โดยเลือกเพียงอย่างเดียว (เอกสารหมดอายุก็สามารถแนบได้) 

1.1 สำเนาหนังสือเดินทาง passport 

1.2 สำเนาเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางของคนต่างด้าว TD

1.3 สำเนาหนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci

1.4 สำเนาบัตรผ่านแดน Border pass 

1.5 สำเนาบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ออกโดยกรมการปกครอง (บัตรสีชมพู)

1.6 สำเนาใบอนุญาตทำงาน

1.7 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนอื่นที่ประเทศต้นทางออกให้

1.8 เอกสารอื่น ที่แสดงความเป็นคนของชาตินั้นๆ 

2. รูปถ่ายของคนต่างด้าว (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกเห็นหน้าชัดเจน)  2 นิ้ว

ข้อมูลรายชื่อโรงพยาบาลที่รับผิดชอบให้บริการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ: ข้อมูลแต่ละเขต ไม่ได้ล็อคชื่อโรงพยาบาลที่เข้าตรวจสุขภาพ เพียงแค่เป็นการจัดโซนพื้นที่ กทม. ของกระทรวงสาธารณสุข


ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว ในช่วงสถานการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง มาตรการควบคุมการทำงานของคนต่างด้าวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019


ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการตรวจโรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

เพื่อประกอบการขอรับใบอนุญาตทำงานตามมติคณะรัฐมนตรี 

เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการตรวจโรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

เพื่อประกอบการขอรับใบอนุญาตทำงานตามมติคณะรัฐมนตรี 

เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๒)
รายชื่อ รพ.ของรัฐและ รพ.เอกชน ที่กรมวิทยาสตร์การแพทย์ประกาศห้องปฏิบัติการ เครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 (ตรวจโควิด-19)


1).ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง “กำหนดแบบคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564” โดยมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดแบบคำขออนุญาตทำงาน ของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 ให้เป็นไปตามแบบ บต. 48

ทั้งนี้ นายจ้างและคนต่างด้าว จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดของประกาศกระทรวงแรงงาน จากนั้นนายจ้างที่ประสงค์จะรับคนต่างด้าวทำงาน ต้องยื่นคำขอดังกล่าว ต่อนายทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ e-workpermit.doe.go.th2).ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง “กำหนดแบบคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งเป็นผู้ต้องกักอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ เพื่อรอการส่งกลับ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564” โดยมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดแบบคำขออนุญาตทำงาน ของผู้ต้องกัก ซึ่งเป็นคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่เข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการอนุญาตสิ้นสุดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน หรือทำงานนอกเหนือสิทธิที่จะทำได้ และได้ดำเนินคดีเสร็จสิ้นแล้ว แต่ยังถูกกักตัวอยู่ในสถานกักตัว ก่อนวันที่ 26 มกราคม 2564 เพื่อรอการส่งกลับ ให้เป็นไปตามแบบ บต. 49

ทั้งนี้ นายจ้างที่ประสงค์จะรับคนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้ต้องกักทำงาน จะต้องยื่นคำขอดังกล่าว ต่อนายทะเบียน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานของนายจ้าง


เอกสารที่ต้องจัดเตรียมในการทำบัตรประจำตัวคนต่างด้าว (บัตรชมพู) โดยให้นายจ้างจัดเตรียมเอกสารดังนี้

มติ ครม. 29 ธ.ค. 2563 อนุญาตทำงานถึง 13 ก.พ. 2566
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม

1.กลุ่มมีนายจ้าง (ดำเนินการภายใน 30 ธ.ค. 64)
- แบบทบ.1 ดาวน์โหลด 
หรือผู้ติดตาม แบบทบ.2 ดาวน์โหลด
-ใบรับคำขอ Receipt Form - บต.48 จากระบบออนไลน์
-ผลตรวจโควิด-19 "ผ่าน"
-ผลตรวจสุขภาพ/ประกันสุขภาพ 2 ปี
-สำเนาทะเบียนบ้านที่พักอาศัย 
(หนังสือยินยอมใช้สถานที่ กรณีไม่ใช่เจ้าบ้าน)

เอกสารนายจ้าง

1.สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน นายจ้าง

2.สำเนาทะเบียนบ้านที่พักอาศัย

3.หนังสือรับรองบริษัท (ไม่เกิน 6 เดือน) และสำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีเป็นนิติบุคคล)

4.หนังสือมอบอำนาจ

5.สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ2.กลุ่มยังไม่มีนายจ้าง แบ่งเป็น 2 รอบ
รอบที่ 1
-แบบทบ.1 ดาวน์โหลด
หรือผู้ติดตาม แบบทบ.2 ดาวน์โหลด
-แบบแจ้งข้อมูลคนต่างด้าวที่กรมการจัดหางานออกให้ ซึ่งจะไม่มี ชื่อ-สกุล ภาษาไทย 
(ให้เขียนชื่อ-สกุลภาษาไทยไว้ข้างๆ ภาษาอังกฤษในแบบแจ้งฯ)
-ผลตรวจโควิด-19 "ผ่าน"
-ผลตรวจสุขภาพ/ประกันสุขภาพ 2 ปี 
(กรณี ตรวจสุขภาพไม่ทันนำผลมารอบที่ ๒)
*จะได้รับ ทร.38/1 ดำเนินการภายใน 16 มิ.ย. 64

รอบที่ 2
-แบบทบ.1 ดาวน์โหลด
หรือผู้ติดตาม แบบทบ.2 ดาวน์โหลด
-แรงงานยื่นใบรับคำขอ Receipt Form - บต.48 จากระบบออนไลน์
-ทร.38/1 (ที่ได้จากการยื่นรอบที่ 1)
-ผู้ติดตามยื่น ทร.38/1
-ผลตรวจสุขภาพ 
(กรณีรอบที่ ๑ ยังไม่ได้นำผลตรวจสุขภาพมายื่น)
-สำเนาทะเบียนบ้านที่พักอาศัย 
(หนังสือยินยอมใช้สถานที่ กรณีไม่ใช่เจ้าบ้าน)
*จะได้รับบัตรประจำตัวคนต่างด้าว (บัตรชมพู)
**หมายเหตุ ดำเนินการภายในวันที่ 28 ก.พ. 65

เอกสารนายจ้าง

1.สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน นายจ้าง

2.สำเนาทะเบียนบ้านที่พักอาศัย

3.หนังสือรับรองบริษัท (ไม่เกิน 6 เดือน) และสำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีเป็นนิติบุคคล)

4.หนังสือมอบอำนาจ

5.สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ

แบบที่ 1 กรณีคนต่างด้าวมีนายจ้าง
แบบที่ 2 กรณีคนต่างด้าวยังไม่มีนายจ้าง
คู่มือการใช้งานระบบสำหรับนายจ้าง / สถานประกอบการ
สามารถดาวน์โหลด ได้ที่
https://e-workpermit.doe.go.th/.../VP_MOU_UserManual...


ขั้นตอนการยื่นคำขอผ่านระบบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (3 สัญชาติ) ทางอิเล็กทรอนิกส์
https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/bkk_th/4220abdb8c069061b96dc0e39fa976e6.pdf
คลิปวิดีโอ เรื่องที่1 แนวทางการดำเนินการตาม มติ ครม. 29 ธ.ค. 2563


แนวทางการดำเนินการตาม มติ ครม. 29 ธ.ค. 2563
Thai versionแนวทางการดำเนินการตาม มติ ครม. 29 ธ.ค. 2563

Sub. LAOS versionแนวทางการดำเนินการตาม มติ ครม. 29 ธ.ค. 2563
Sub. Cambodia version


แนวทางการดำเนินการตาม มติ ครม. 29 ธ.ค. 2563
Sub. Myanmar version
FILE PDF