รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

1.ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2564 กระทรวงแรงงาน

ไฟล์ PDF : Download PDF

ไฟล์ .DOCX : Download DOCX

2.ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2564 กระทรวงแรงงาน

ไฟล์ PDF : Download PDF

3. ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30 เมษายน 2564 กระทรวงแรงงาน

ไฟล์ PDF : Download PDF

4. ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2564 กระทรวงแรงงาน

ไฟล์ PDF : Download PDF

5. ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2564 กระทรวงแรงงาน

ไฟล์ PDF : Download PDF

6. ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 กรกฎาคม 2564 กระทรวงแรงงาน

ไฟล์ PDF : Download PDF

7. ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 สิงหาคม 2564 กระทรวงแรงงาน

ไฟล์ PDF : Download PDF

8.ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30 กันยายน 2564 กระทรวงแรงงาน

ไฟล์ PDF : Download PDF