นางวิชชุลดา เจนเกียรติฟู

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีงานทำ
นางวิชชุลดา เจนเกียรติฟู


นางวิชชุลดา เจนเกียรติฟู
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีงานทำ

กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน อาคารกระทรวงแรงงาน ชั้น 14 ถ.มิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทร. 02-2451317, 02-2451064

FAX: 02-3540088