นายประจวบ ทองอยู่

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นายประจวบ ทองอยู่


นายประจวบ ทองอยู่
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทร. 02-354-0096

FAX 02-354-00909 ต่อ 402

E-mail: comcenter@doe.go.th