นายยุทธนา บัวจุน

ผู้อำนวยการสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
นายยุทธนา บัวจุน


นายยุทธนา บัวจุน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว

สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400