นางชโลบล ขจรผดุงกิตติ

ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน
นางชโลบล  ขจรผดุงกิตติ


นางชโลบล ขจรผดุงกิตติ
ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน

กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน
กรมการจัดหางาน 10400โทร. 02-245-1908

Website: www.doe.go.th/ems