นายสุวรรณ์ ดวงตา รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุน เพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 3/2563
กรมการจัดหางานจับมือกับศูนย์บริการตรวจคนเข้าเมืองเกาหลี ทำ MOU แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน แก้ไขปัญหา
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุม กำหนดการแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมให้การต้อนรับ คณะหอการค้าอเมริกาในประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคาราวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
กกจ. ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์เพื่อดำเนินการตามโครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)

 1 2 3 >  Last ›