รองอธิบดีกกจ. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนายจ้าง และผู้ประกันตน ระหว่างสำนักงานประกันสังคม กับกรมสรรพากร
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  ร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม  และจริยธรรม  ณ  วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล  อธิบดีกรมการจัดหางาน  ร่วมสังเกตการณ์การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ สังกัดกรมการจัดหางาน ณ สนามสอบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
กรมการจัดหางาน ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2563
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมเตรียมความพร้อมในการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สภาผู้แทนราษฎร

 1 2 3 >  Last ›