ศูนย์จัดหางานสาขาคำชะอี

 

ศูนย์จัดหางานสาขาคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

ศูนย์จัดหางานสาขาคำชะอี

         นายสุธีพงศ์  วัฒนาธนะวัฒน์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร  เปิดเผยว่าสำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหารได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์จัดหางานสาขาคำชะอีขึ้น ณ ที่ว่าการอำเภอคำชะอี ชั้น ๑  ตำบลน้ำเที่ยง  อำเภอคำชะอี  เพื่อเป็นการขยายการให้บริการของสำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหารไปสู่ชุมชนในเขตพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานและเข้าถึงการบริการจัดหางานด้วยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพโดยจัดเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหารออกไปให้บริการจัดหางาน  รับลงทะเบียนหางาน ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน  รับรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน  และให้คำปรึกษาแนะแนวอาชีพ  ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน  ตำแหน่งงานว่าง  ตลอดจนประสานแหล่งจ้างงานทั้งภาครัฐ  และเอกชนเพื่อหาตำแหน่งงานว่าง

    สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง สถานประกอบการที่ต้องการคนหางาน  ผู้ที่กำลังหางานทำ  นักเรียน/นักศึกษา ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงได้ทราบและใช้บริการสมัครงาน  ได้ที่ศูนย์จัดหางานสาขา  คำชะอี ที่ตั้ง  ณ ที่ว่าการอำเภอคำชะอี ชั้น ๑  ตำบลน้ำเที่ยง  อำเภอคำชะอี  ในทุกวันและเวลาราชการ  ซึ่งเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ในการมาใช้บริการจัดหางานด้วยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมศูนย์จัดหางานสาขาคำชะอี  ที่ว่าการอำเภอคำชะอี  โทร. ๐๔๒ ๖๙๑๓๓๓

****************************************