ช่องทางการร้องทุกข์/ ร้องเรียน เจ้าหน้าที่หน่วยงาน

 

ช่องทางการร้องทุกข์/ ร้องเรียน เจ้าหน้าที่หน่วยงาน

กรณีข้อร้องทุกข์/ ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของสำนัุกงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร และหน่วยงานในความรับผิดชอบ เรียกรับสินประพฤติมิชอบ ละเว้นไม่ปฏิบัติตามหน้าที่  จัดทำบริการสาธารณโดยทุจริต สามารถแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน ผ่านจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร โดยแจ้งได้ในช่องทางต่อไปนี้

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1 โทรศัพท์ 042-613037

รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร  0817081989 (นายสุธีพงศ์  วัฒนาธนะวัฒน์)สำนักงาน โทร. 042-613037

Email : mdh@doe.go.th

จดหมายถึง จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 1 ถ.วิวิธสุรการ ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

รายละเอียดเบื้องต้นคำร้องเรียน/ ร้องทุกข์

1. ระบุ ชื่อ-นามสกุล และที่อยู่หรือเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อแจ้งผลการดำเนินการหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้เพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณา

2. ระบุ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงานของเจ้าหน้าที่ที่ถูกร้องเรียน

3. ระบุพฤติกรรมการทุจริตหรือประพฤติมิชอบโดยละเอียด(เช่น วัน เวลา สถานที่ อย่างไร เมื่อไร กับใคร เป็นต้น ) และแนบหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพียงพอที่สามารถตรวจสอบได้

หมายเหตุ  หากไม่ระบุข้อมูลผู้ร้องเรียน/ ร้องทุกข์ การร้องเรียน/ ร้องทุกข์ มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์


หรือ ผ่านช่องทาง กระทรวงแรงงาน 1506


ช่องทางร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ / รับฟังความคิดเห็นกรมการจัดหางาน