แบบกรอกรายชื่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียกับหน่วยงาน(External Integrity and Transparency Assesment : EIT)ปี2562

 

แบบกรอกรายชื่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียกับหน่วยงาน(External Integrity and Transparency Assesment : EIT)ปี2563

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร