แบบกรอกรายชื่อบุคลากรภายในหน่วยงาน วัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสีย(Internal Integrity Transparency Assessment: IIT) ปี2562

 

แบบกรอกรายชื่อบุคลากรภายในหน่วยงาน วัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสีย(Internal Integrity Transparency Assessment: IIT) ปี2562