tel โทรศัพท์ : 042-613037,042-613038 email mdh@doe.go.th
No คำถามที่เกี่ยวข้อง ประเภทหมวดหมู่
1 FAQ (สำหรับนายจ้าง/บริษัทนำเข้า): ระบบ e-WP (CLM) การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
2 รายชื่อองค์การเอกชนต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาดำเนินงานในประเทศไทย การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
3 ถาม-ตอบ เรื่องการขอรับใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าววสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ ซึ่งการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและการอนุญาตทำงานจะหมดอายุในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีที่แรงงานต่างด้าวไม่ต้องเดินทางออกไปนอกประเทศ การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
4 กรณีนายจ้างประสงค์จะให้ลูกจ้างทำงานกับนายจ้างหลายคน ทำได้หรือไม่ อย่างไร การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
5 ลูกจ้างหนีไปกับนายจ้างอื่นใครจะเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่นายจ้างทำ MOU การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
6 แรงงานกัมพูชาที่พิสูจน์สัญชาติแล้วแต่ยังไม่ได้พาสปอร์ต ต้องทำอย่างไร การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
7 เบอร์ที่ใช้ติดต่อสอบถาม งานในประเทศ/งานแนะแนวอาชีพ งานในประเทศ และแนะแนวอาชีพ เรียกดูข้อมูล
8 ถ้าต้องการคัดลอกรายชื่อผู้สมัครงาน ที่ได้ลงทะเบียนหางานกับทางสำนักงานฯ ไว้ ต้องทำอย่างไรบ้าง? งานในประเทศ และแนะแนวอาชีพ เรียกดูข้อมูล
9 ถ้าต้องการดูตำแหน่งงานว่างผ่านทางออนไลน์ สามารถดูได้ที่เว็บไซต์อะไร? งานในประเทศ และแนะแนวอาชีพ เรียกดูข้อมูล
10 คู่มือการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน งานในประเทศ และแนะแนวอาชีพ เรียกดูข้อมูล
11 การนับระยะเวลาว่าพนักงานราชการปฏิบัติงานต่อเนื่องมาครบ 1 ปี เพื่อมีสิทธิสะสมวันลาพักผ่อน มีวิธีการนับอย่างไร อื่นๆ เรียกดูข้อมูล