tel โทรศัพท์ : 076 460 674,076 460 673 email pna@doe.go.th

กรมการจัดหางานเป็นผู้จัดส่ง RSS

 

กรมการจัดหางานเป็นผู้จัดส่ง

เป็นกรณีที่รัฐส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย นอกจากค่าใช้จ่ายที่จำเป็น เช่นค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าภาษีสนามบิน ค่าสมาชิกกองทุน


โครงการจัดส่งโดยรัฐ
- โครงการ IM: ประเทศญี่ปุ่น
- โครงการ EPS: สาธารณรัฐเกาหลี
- โครงการ TIC: ประเทศอิสราเอล
- โครงการจ้างตรง: ไต้หวัน


ขั้นตอนการสมัคร

กรมการจัดหางานจะมีประกาศรับสมัครเป็นระยะๆ สามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ toea.doe.go.th หรือลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศที่เว็บไซต์เดียวกันหรือลงทะเบียนได้ที่สำนักงานจัดหางานทุกจังหวัดทั่วประเทศ