พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558 RSS  ค้นหา

   กระบวนงาน : การขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวภายใต้การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ เสรีอาเซียน ตามข้อตกลง MRAs (ขอใบอนุญาค ตท1 กรณี AEC)
   การขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวระดับฝีมือชำนาญการ (ขอใบอนุญา ตท 1)
   การขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวระดับฝีมือชำนาญการ (ขอต่ออายุใบอนุญาต ตท5)
   การขออนุญาตเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทหรือลักษณะงาน ท้องที่หรือสถานที่ทำงาน หรือเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาต หรือการเพิ่มนายจ้าง (ตท 6)
   การขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวระดับฝีมือชำนาญการซึ่งอยู่นอกราชอาณาจักร (นายจ้างยื่นแทน ตท 3)
   การขอรับใบแทนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (ตท4)
   การจ้างความต้องการจ้างคนต่างด้าว (การขอโควตา)
   การแจ้งการเข้ามาเพื่อทำงานอันจำเป็นและเร่งด่วน ระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน (ตท 10)
   การขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน หรือกฎหมายอื่น (BOI)
   การขอขยายระยะเวลาใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนหรือกฎหมายอื่น
   การขออนุญาตเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทหรือลักษณะงาน นายจ้าง ท้องที่หรือสถานที่ทำงาน ของคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนหรือกฎหมายอื่น
   การขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติลาวและกัมพูชา ตามบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยการจ้างแรงงานระหว่างรัฐ(MOU)
   การขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจ้าง แรงงานระหว่างรัฐ (MOU)
   การขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551
   การขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
   การขอใบแทนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการทำงานคนต่างด้าว พ.ศ.2551

   การขอรับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ
   การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ
   การขอย้ายสำนักงานจัดหางานในประเทศ : กรณีย้ายในเขตจังหวัดเดียวกับที่ระบุในใบอนุญาต
   การขอย้ายสำนักงานจัดหางานในประเทศ : กรณีย้ายนอกเขตจังหวัดเดียวกับที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
   การขอตั้งสำนักงานจัดหางานในประเทศชั่วคราวนอกเขตท้องที่ที่ได้รับอนุญาต
   การจดทะเบียนลูกจ้างจัดหางานของผู้อนุญาตจัดหางานในประเทศ
   การขอใบแทนใบอนุญาตและบัตรประจำตัวฯ ผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศ
   การขอมีบัตรประจำตัวผู้รับอนุญาต ผู้จัดการ ลูกจ้างหรือตัวแทนจัดหางานในประเทศ
   การแจ้งข้อความโฆษณาการจัดหางานของผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศ
   การขอเปลี่ยนชื่อสำนักงานจัดหางานของผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศ
   การขอเปลี่ยนหลักประกันของผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศ