การทำงานของคนต่างด้าว ค้นหา

 
   บต.50 คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานและคำขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (สำหรับคนต่างด้าวซึ่งใบอนุญาตสิ้นสุดลงโดยผลของกฎหมาย ตามมติ ครม.13 ก.ค.64))
   บต.50 คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานและคำขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (สำหรับ มติ ครม.20 ส.ค.62 และ มติ ครม.4 ส.ค.63)
   แบบ บต. 44 คำขอเปลี่ยนรายการในใบอนุญาตทำงาน
   แบบ บต. 38 แบบรายการข้อมูลและเอกสารหรือหลักฐานประกอบหนังสือแจ้งการทำงานตามมาตรา 62 แห่ง พรก.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   แบบ บต. 37 หนังสือรับแจ้งการขอขยายระยะเวลาทำงานอันมีลักษณะจำเป็นเร่งด่วนหรืองานเฉพาะกิจ ตามมาตรา 61
   แบบ บต. 36 หนังสือรับแจ้งการทำงานอันมีลักษณะจำเป็นเร่งด่วนหรืองานเฉพาะกิจ ตามมาตรา 61
   แบบ บต. 35 แบบแจ้งการขอขยายระยะเวลาทำงานอันมีลักษณะจำเป็นเร่งด่วนหรืองานเฉพาะกิจ ตามมาตรา 61
   แบบ บต. 30 คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองภายใต้บันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ
   แบบ บต. 29 คำขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าวมาตรา 64
   แบบ บต. 28 คำขออนุญาตทำงานและต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมาตรา 63-2
   แบบ บต. 27 คำขออนุญาตทำงานและต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว 63-1
   แบบ บต. 25 คำขออนุญาตทำงานและต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวมาตรา 59
   สัญญาจ้างงานคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา
   สัญญาจ้างงานคนต่างด้าวสัญชาติลาว
   สัญญาจ้างงานคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา
   คำร้องขอเงินหลักประกันคืน
   หนังสือรับรอง การรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจาการจ้างแรงงานต่างด้าว

   คำร้องขอรับใบรับอนุญาตทำงาน (บต.39) (กรณีได้รับ บต.48)
   แบบขอยกเลิกแบบบัญชีรายชื่อ ตามมติ29ธ.ค.2563
   หนังสือยินยอมให้บุคคลย้ายเข้าในทะเบียนบ้าน
   แบบกรอกข้อมูลทะเบียนประวัติของผู้ติดตาม 3 สัญชาติ (ทบ.2)
   แบบกรอกข้อมูลทะเบียนประวัติของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (ทบ.1)
   แบบฟอร์มแจ้งออกคนต่างด้าว
   คู่มือการยื่นบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว สำหรับนายจ้าง/สถานประกอบการ
   คู่มือการยื่นบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว สำหรับบริษัทนำเข้า
   แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ศูนย์ประสานแรงงานประมงจังหวัดตรัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   ตัวอย่างการกรอกเอกสารแจ้งเข้า
   ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มนำเข้า MOU
   ขั้นตอนการนำคนต้่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศตามระบบ MOU
   อัตราโทษตามพระราชกำหนดการบริหารการจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
   ตัวอย่างหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงาน
   กำหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ พ.ศ.2522
   แบบหนังสือรับรองคุณวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน
   ผลงานศูนย์ประสานแรงงานประมงจังหวัดตรัง ปีงบประมาณ 2561
   คำร้องขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตทำงาน