tel โทรศัพท์ : 075-214027-8,งานต่างด้าว: 075-214123 ,081-9683501 email

การทำงานของคนต่างด้าว ค้นหา

 
   สัญญาจ้างงานคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา
   สัญญาจ้างงานคนต่างด้าวสัญชาติลาว
   สัญญาจ้างงานคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา
   แบบคำขออนุญาตทำงาน ตามมติ ครม.วันที่ 4 ส.ค. 63 (บต.23)
   คำร้องขอเงินหลักประกันคืน
   แบบ บต.22 แบบคำขอเปลี่ยนรายการใบอนุญาตทำงานกรณีเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทงาน
   หนังสือรับรอง การรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจาการจ้างแรงงานต่างด้าว
   แบบแจ้งการจ้างคนต่างด้าว และแบบแจ้งการเข้าทำงานของคนต่างด้าว
   แบบแจ้งคนต่างด้าวออกจากงาน
   คำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตทำงาน
   ตท.5 คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ตามมาตรา 23
   ตท.3 คำขอรับใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว ตามมาตรา 11

   คู่มือการยื่นบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว สำหรับนายจ้าง/สถานประกอบการ
   คู่มือการยื่นบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว สำหรับบริษัทนำเข้า
   แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ศูนย์ประสานแรงงานประมงจังหวัดตรัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   ตัวอย่างการกรอกเอกสารแจ้งเข้า
   ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มนำเข้า MOU
   ตัวอย่างการกรอก ตท2
   ขั้นตอนการนำคนต้่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศตามระบบ MOU
   อัตราโทษตามพระราชกำหนดการบริหารการจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
   ตัวอย่างหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงาน
   กำหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ พ.ศ.2522
   เอกสารประกอบแจ้งเข้านายจ้างใหม่ (เปลี่ยนนายจ้าง)
   หนังสือมอบอำนาจ (กรณีคนไทยมอบอำนาจ)
   หนังสือมอบอำนาจ (กรณีคนต่างด้าวมอบอำนาจ)
   บต.11 แบบแจ้งการเข้าทำงานของคนต่างด้าว (สำหรับแรงงานต่างด้าว)
   บต.9 แบบแจ้งการไม่รับเข้าทำงาน/คนต่างด้าวไม่ยินยอมทำงาน
   แบบหนังสือรับรองคุณวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน
   ผลงานศูนย์ประสานแรงงานประมงจังหวัดตรัง ปีงบประมาณ 2561
   แบบหนังสือรับรองการจ้าง