ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในระดับธุรกิจ SMEs New
ประชาสัมพัธ์นายจ้าง/สถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดตรัง เพื่อเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเข้ารับรางวัล New
รับแจ้งจดทะเบียนลูกจ้าง
แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ เพื่อให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้ต่อไป ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ด่วน ! นายจ้าง/สถานประกอบการ นำคนต่างด้าว 3 สัญชาติ กลุ่มมติครม. 29 ธันวาคม 2563 ให้รีบยื่น บต.48 ภายในวันที่ 13 กันยายน 2564
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของกรมการจัดหางานให้คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตทำงานรับทราบ ผ่าน Application ''Lucky Tiger
รัฐบาลกลาง กัมพูชา สั่งล็อคดาวน์ในเขต จังหวัดฯ ที่ติดต่อกับไทย !
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐตามที่กำหนดไว้ในคู่มือสำหรับประชาชน
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
กระทรวงแรงงาน ขอความร่วมมือนายจ้าง/สถานประกอบการ งดเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวข้ามจังหวัด หวั่นเป็นเหตุแพร่โควิด -19
ขอความร่วมมือนายจ้าง/สถานประกอบการ เร่งดำเนินการตรวจสุขภาพ จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลของคนต่างด้าว และยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว (บต. 48) ผ่านระบบออนไลน์ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2564
รมว.แรงงาน สั่งเฝ้าระวัง และตรวจสอบคนต่างด้าวลักลอบเข้าประเทศไทยและทำงานผิดกฎหมาย
ขอความร่วมมือนายจ้าง/สถานประกอบการ ดำเนินการยื่นแจ้งออกการทำงานของคนต่างด้าว (3 สัญชาติ) ผ่านทาง Application ชื่อ e-inform หรือเว็บไซต์ https://eservice.doe.go.th
ขอความร่วมมือให้ผู้ขึ้นทะเบียนรับเงินชดเชยกรณีว่างงาน และผู้รายงานตัวรับเงินชดเชยกรณีว่างงาน สามารถขึ้นทะเบียนได้ด้วยตัวเอง ณ.ที่พักอาศัยของท่านผ่านระบบ e-service
เลื่อนการจัดงานนัดพบ Online ผ่านระบบ Zoom เป็นวันที่ 24-28 พ.ค. 64
กรมการจัดหางาน บริการออนไลน์ ลดความเสี่ยง เลี่ยงการติดเชื่อ โควิด-19
งาน “นัดพบแรงงาน Online” ผ่านระบบ Zoom
ประชาสัมพันธ์ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในวัยแรงงาน
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงานผ่าน www.empui.doe.go.th/auth/index
นายจ้าง/สถานประกอบการ ให้รีบนำแรงงานต่างด้าว ไปตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2564
 1 2 3 >  Last ›