ข้อมูลสถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ RSS ค้นหา

 
   ประมาณการรายได้ที่คนหางานไทยในต่างประเทศส่งกลับ โดยผ่านระบบธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565
   ประมาณการรายได้ที่คนหางานไทยในต่างประเทศส่งกลับ โดยผ่านระบบธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2565
   ประมาณการรายได้ที่คนหางานไทยในต่างประเทศส่งกลับ โดยผ่านระบบธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564
   ประมาณการรายได้ที่คนหางานไทยในต่างประเทศส่งกลับ โดยผ่านระบบธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2564
   ประมาณการรายได้ที่คนหางานไทยในต่างประเทศส่งกลับ โดยผ่านระบบธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563
   ประมาณการรายได้ที่คนหางานไทยในต่างประเทศส่งกลับ โดยผ่านระบบธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2563
   ประมาณการรายได้ที่คนหางานไทยในต่างประเทศส่งกลับ โดยผ่านระบบธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562
   ประมาณการรายได้ที่คนหางานไทยในต่างประเทศส่งกลับ โดยผ่านระบบธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2562
   ประมาณการรายได้ที่คนหางานไทยในต่างประเทศส่งกลับ โดยผ่ายระบบธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561
   ประมาณการรายได้ที่คนหางานไทยในต่างประเทศส่งกลับ โดยผ่านระบบธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี2561
   ประมาณการรายได้ที่คนหางานไทยในต่างประเทศส่งกลับ โดยผ่านระบบธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2561
   ประมาณการรายได้ที่คนหางานไทยในต่างประเทศส่งกลับ โดยผ่านระบบธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี2560
   ประมาณการรายได้ที่คนหางานไทยในต่างประเทศส่งกลับ โดยผ่านระบบธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2560
   ประมาณการรายได้ที่คนหางานไทยในต่างประเทศส่งกลับ โดยผ่านระบบธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี2559
   ประมาณการรายได้ที่คนหางานไทยในต่างประเทศส่งกลับ โดยผ่านระบบธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2559

   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนสิงหาคม 2565
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนกรกฎาคม 2565
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนมิถุนายน 2565
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนพฤษภาคม 2565
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนเมษายน 2565
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนมีนาคม 2565
   การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ เดือนพฤศจิกายน 2564
   การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ เดือนมกราคม 2565
   การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ เดือนกุมภาพันธ์ 2565
   การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
   การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน มกราคม 2565
   การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน ธันวาคม 2564
   การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
   การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน ตุลาคม 2564
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
   สถิติคนหางานไปทำงานต่างประจำ ประจำปี 2565
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนมกราคม 2565
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนธันวาคม 2564
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนตุลาคม 2564
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนกันยายน 2564
   ประมาณการจำนวนแรงงานไทยที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในต่างประเทศ และคาดว่ายังทำงานอยู่ในต่างประเทศ
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนสิงหาคม 2564
   การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
   การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน มิถุนายน 2564
   การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนกรกฎาคม 2564
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนมิถุนายน 2564
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนพฤษภาคม 2564
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนเมษายน 2564
   การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน เมษายน 2564
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนมีนาคม 2564
   สถิติการให้บริการงานจัดหางานต่างประเทศ
   การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน มีนาคม 2564
   การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
   การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน มกราคม 2564
   การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน ธันวาคม 2563
   การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
   การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน ตุลาคม 2563
   การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน กันยายน 2563
   การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน สิงหาคม 2563
   การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ ประจำเดือน ตุลาคม 2563
   การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
   การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ ประจำเดือน ธันวาคม 2563
   การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ ประจำเดือน มกราคม 2564
   การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนมกราคม 2564
   การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน มิถุนายน 2563
   การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
   แผน/ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   แผน/ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน เดือนกุมภาพันธ์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   แผน/ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน เดือนตุลาคม สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   แผน/ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน เดือนธันวาคม สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   แผน/ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน เดือนพฤศจิกายน สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   แผน/ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน เดือนพฤษภาคม สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   แผน/ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน เดือนมกราคม สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   แผน/ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน เดือนมีนาคม สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   แผน/ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน เดือนเมษายน สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   มีนาคม 2563

   จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ(จำแนกตามประเทศ และวิธีการเดินทาง) สถิติรายปี ปี2565
   จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ(จำแนกตามภูมิลำเนา ประเทศ และวิธีการเดินทาง) สถิติรายปี ปี2565
   จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ ปี2560
   จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ ปี2561
   จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ ปี2562
   จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ ปี2563
   จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ(จำแนกตามประเทศ และวิธีการเดินทาง) สถิติรายปี ปี2564
   จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ(จำแนกตามภูมิลำเนา ประเทศ และวิธีการเดินทาง) สถิติรายปี ปี2564
   จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ(จำแนกตามประเทศ และวิธีการเดินทาง) สถิติรายปี ปี2563
   จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ(จำแนกตามภูมิลำเนา ประเทศ และวิธีการเดินทาง) สถิติรายปี ปี2563
   จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ(จำแนกตามภูมิลำเนา ประเทศ และวิธีการเดินทาง) สถิติรายปี ปี2562
   จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ(จำแนกตามประเทศ และวิธีการเดินทาง) สถิติรายปี ปี2562
   จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ(จำแนกตามภูมิลำเนา ประเทศ และวิธีการเดินทาง) สถิติรายปี ปี2561
   จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ(จำแนกตามประเทศ และวิธีการเดินทาง) สถิติรายปี ปี2561

   สถิติคนงานแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ
   จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ(จำแนกตามประเทศ และวิธีการเดินทาง) สถิติรายปีงบประมาณ 2565
   จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ(จำแนกตามภูมิลำเนา ประเทศ และวิธีการเดินทาง)สถิติรายปีงบประมาณ ปี2565
   สรุปสถิติการให้บริการจัดหางานต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2564
   จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ(จำแนกตามภูมิลำเนา ประเทศ และวิธีการเดินทาง)สถิติรายปีงบประมาณ ปี2564
   จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ(จำแนกตามประเทศ และวิธีการเดินทาง) สถิติรายปีงบประมาณ 2564
   จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ(จำแนกตามภูมิลำเนา ประเทศ และวิธีการเดินทาง)สถิติรายปีงบประมาณ ปี2563
   จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ(จำแนกตามประเทศ และวิธีการเดินทาง) สถิติรายปีงบประมาณ 2563
   จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ(จำแนกตามประเทศ และวิธีการเดินทาง) สถิติรายปีงบประมาณ 2562
   จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ(จำแนกตามภูมิลำเนา ประเทศ และวิธีการเดินทาง)สถิติรายปีงบประมาณ ปี2562
   จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ(จำแนกตามประเทศ และวิธีการเดินทาง) สถิติรายปีงบประมาณ 2561
   จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ(จำแนกตามภูมิลำเนา ประเทศ และวิธีการเดินทาง)สถิติรายปีงบประมาณ ปี2561

   จำนวนแรงงานไทยที่ยังคงทำงานอยู่ในต่างประเทศ ณ เดือนสิงหาคม 2565
   จำนวนแรงงานไทยที่ยังคงทำงานอยู่ในต่างประเทศ ณ เดือนกรกฎาคม 2565
   จำนวนแรงงานไทยที่ยังคงทำงานอยู่ในต่างประเทศ ณ เดือนมิถุนายน 2565
   จำนวนแรงงานไทยที่ยังคงทำงานอยู่ในต่างประเทศ ณ เดือนพฤษภาคม 2565
   จำนวนแรงงานไทยที่ยังคงทำงานอยู่ในต่างประเทศ ณ เดือนเมษายน 2565
   จำนวนแรงงานไทยที่ยังคงทำงานอยู่ในต่างประเทศ ณ เดือนมีนาคม 2565
   จำนวนแรงงานไทยที่ยังคงทำงานอยู่ในต่างประเทศ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2565
   ประมาณการจำนวนแรงงานไทยที่ยังคงทำงานอยู่ในต่างประเทศ (จัดทำผ่าน Google Data Sudio)
   จำนวนแรงงานไทยที่ยังคงทำงานอยู่ในต่างประเทศ ณ เดือนมกราคม 2565