ข้อมูลสถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ RSS ค้นหา

 
   ประมาณการรายได้ที่คนหางานไทยในต่างประเทศส่งกลับ โดยผ่านระบบธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566
   ประมาณการรายได้ที่คนหางานไทยในต่างประเทศส่งกลับ โดยผ่านระบบธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2566
   ประมาณการรายได้ที่คนหางานไทยในต่างประเทศส่งกลับ โดยผ่านระบบธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565
   ประมาณการรายได้ที่คนหางานไทยในต่างประเทศส่งกลับ โดยผ่านระบบธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2565
   ประมาณการรายได้ที่คนหางานไทยในต่างประเทศส่งกลับ โดยผ่านระบบธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564
   ประมาณการรายได้ที่คนหางานไทยในต่างประเทศส่งกลับ โดยผ่านระบบธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2564
   ประมาณการรายได้ที่คนหางานไทยในต่างประเทศส่งกลับ โดยผ่านระบบธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563
   ประมาณการรายได้ที่คนหางานไทยในต่างประเทศส่งกลับ โดยผ่านระบบธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2563
   ประมาณการรายได้ที่คนหางานไทยในต่างประเทศส่งกลับ โดยผ่านระบบธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562
   ประมาณการรายได้ที่คนหางานไทยในต่างประเทศส่งกลับ โดยผ่านระบบธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2562
   ประมาณการรายได้ที่คนหางานไทยในต่างประเทศส่งกลับ โดยผ่ายระบบธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561
   ประมาณการรายได้ที่คนหางานไทยในต่างประเทศส่งกลับ โดยผ่านระบบธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561
   ประมาณการรายได้ที่คนหางานไทยในต่างประเทศส่งกลับ โดยผ่านระบบธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2561

   ข้อมูลคนหางานจังหวัดนครราชสีมาที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ จำแนกตามประเทศ และวิธีการเดินทาง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
   ข้อมูลคนหางานจังหวัดนครราชสีมาที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ จำแนกตามประเทศ และวิธีการเดินทาง ประจำเดือนมีนาคม 2566
   ข้อมูลคนหางานจังหวัดนครราชสีมาที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ จำแนกตามประเทศ และวิธีการเดินทาง ประจำเดือนเมษายน 2566
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนเมษายน 2566
   ข้อมูลคนหางานจังหวัดนครราชสีมาที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ จำแนกตามประเทศ และวิธีการเดินทาง ประจำเดือนมกราคม 2566
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนมีนาคม 2566
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนมกราคม 2566
   ข้อมูลคนหางานจังหวัดนครราชสีมาที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ จำแนกตามประเทศ และวิธีการเดินทาง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
   ข้อมูลคนหางานจังหวัดนครราชสีมาที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ จำแนกตามประเทศ และวิธีการเดินทาง ประจำเดือนธันวาคม 2565
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนธันวาคม 2565
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
   ข้อมูลคนหางานจังหวัดนครราชสีมาที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ จำแนกตามวิธีการเดินทาง รายเดือน ปี 2566
   ข้อมูลคนหางานจังหวัดนครราชสีมาที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ จำแนกตามประเทศ และวิธีการเดินทาง ประจำเดือนตุลาคม 2565
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนตุลาคม 2565
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนกันยายน 2565
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนสิงหาคม 2565
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนกรกฎาคม 2565
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนมิถุนายน 2565
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนพฤษภาคม 2565
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนเมษายน 2565
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนมีนาคม 2565
   การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
   การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน มกราคม 2565
   การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน ธันวาคม 2564
   การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
   การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน ตุลาคม 2564
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
   สถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศประจำเดือนมกราคม 2565
   ประมาณการจำนวนแรงงานไทยที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในต่างประเทศ และคาดว่ายังทำงานอยู่ในต่างประเทศ
   การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
   การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน มิถุนายน 2564
   การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
   การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน เมษายน 2564
   สถิติการให้บริการงานจัดหางานต่างประเทศ
   การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน มีนาคม 2564
   การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
   การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน มกราคม 2564
   การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน ธันวาคม 2563
   การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
   การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน ตุลาคม 2563
   การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน กันยายน 2563
   การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน สิงหาคม 2563
   การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 (สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา)
   การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา)
   การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 (สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา)
   การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ ประจำเดือน มกราคม 2564 (สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา)
   การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา)
   การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน มิถุนายน 2563
   การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

   การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
   จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ(จำแนกตามประเทศ และวิธีการเดินทาง) สถิติรายปี ปี2566
   จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ(จำแนกตามภูมิลำเนา ประเทศ และวิธีการเดินทาง) สถิติรายปี ปี2566
   จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ(จำแนกตามประเทศ และวิธีการเดินทาง) สถิติรายปี ปี2565
   จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ(จำแนกตามภูมิลำเนา ประเทศ และวิธีการเดินทาง) สถิติรายปี ปี2565
   จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ ปี2560 (สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา)
   จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ ปี2561 (สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา)
   จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ ปี2562 (สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา)
   จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ ปี2563 (สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา)
   จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ(จำแนกตามประเทศ และวิธีการเดินทาง) สถิติรายปี ปี2564
   จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ(จำแนกตามภูมิลำเนา ประเทศ และวิธีการเดินทาง) สถิติรายปี ปี2564
   จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ(จำแนกตามประเทศ และวิธีการเดินทาง) สถิติรายปี ปี2563
   จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ(จำแนกตามภูมิลำเนา ประเทศ และวิธีการเดินทาง) สถิติรายปี ปี2563
   จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ(จำแนกตามภูมิลำเนา ประเทศ และวิธีการเดินทาง) สถิติรายปี ปี2562
   จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ(จำแนกตามประเทศ และวิธีการเดินทาง) สถิติรายปี ปี2562
   จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ(จำแนกตามภูมิลำเนา ประเทศ และวิธีการเดินทาง) สถิติรายปี ปี2561
   จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ(จำแนกตามประเทศ และวิธีการเดินทาง) สถิติรายปี ปี2561

   จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ(จำแนกตามประเทศ และวิธีการเดินทาง) สถิติรายปีงบประมาณ 2566
   จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ(จำแนกตามภูมิลำเนา ประเทศ และวิธีการเดินทาง)สถิติรายปีงบประมาณ ปี2566
   สถิติคนงานแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ
   จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ(จำแนกตามประเทศ และวิธีการเดินทาง) สถิติรายปีงบประมาณ 2565
   จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ(จำแนกตามภูมิลำเนา ประเทศ และวิธีการเดินทาง)สถิติรายปีงบประมาณ ปี2565
   สรุปสถิติการให้บริการจัดหางานต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2564 (สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา)
   จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ(จำแนกตามภูมิลำเนา ประเทศ และวิธีการเดินทาง)สถิติรายปีงบประมาณ ปี2564
   จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ(จำแนกตามประเทศ และวิธีการเดินทาง) สถิติรายปีงบประมาณ 2564
   จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ(จำแนกตามภูมิลำเนา ประเทศ และวิธีการเดินทาง)สถิติรายปีงบประมาณ ปี2563
   จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ(จำแนกตามประเทศ และวิธีการเดินทาง) สถิติรายปีงบประมาณ 2563
   จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ(จำแนกตามประเทศ และวิธีการเดินทาง) สถิติรายปีงบประมาณ 2562
   จำนวนคนหางานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ(จำแนกตามภูมิลำเนา ประเทศ และวิธีการเดินทาง)สถิติรายปีงบประมาณ ปี2562