โครงสร้างหน่วยงาน

โครงสร้างกรมการจัดหางาน

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการจัดหางาน ได้แบ่งส่วนราชการของกรมการจัดหางานเป็นราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาค ดังนี้

ราชการบริหารส่วนกลาง

1.สำนักงานเลขานุการกรม

2.กองนิติการ

3.กองแผนงานและสารสนเทศ

4.กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน

5.กองวิจัยตลาดแรงงาน

6.กองส่งเสริมการมีงานทำ

7.สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว

8.สำนักบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

 • สำนักงานจัดหางานจังหวัด
 • หน่วยงานภายในที่กรมจัดตั้งขึ้น

  กองภายใน

  1.กองตรวจและคุ้มครองคนหางาน

  2.กองการเจ้าหน้าที่

  3.ศูนย์บริหารคอมพิวเตอร์

  4.สำนักงานกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร

  5.สำนักจัดหางานกรุงเทพ เขตพื้นที่ 1-10

  หน่วยงานซึ่งขึ้นตรงต่ออธิบดี

  1.สำนักผู้ตรวจราชการกรม

  2.กลุ่มตรวจสอบภายใน

  3.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร