บต.46 หนังสือรับรองการจ้าง
   แบบ บต. 45 คำขอเปลี่ยนรายการในใบอนุญาตทำงานกรณีเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทงานตามบัญชีสองและบัญชีสามท้ายประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดงานที่ห้ามคำต่างด้าวทำลงวันที่ 1 เมษายน 2563
   แบบ บต. 33 คำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวซึ่งประสงค์จะเข้ามาทำงานในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองภายใต้บันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ
   แบบ บต. 32 คำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวตามมาตรา 60 วรรคสอง
   บต.31 คำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว ตามมาตรา ๔๑ วรรคสี่ (บริษัทนำเข้ายื่นแทน)
   แบบฟอร์ม ขอต่อใบอนุญาตทำงาน บต.50 (อ.1) (อ.2) สัญชาติกัมพูชา
   แบบฟอร์ม ขอต่อใบอนุญาตทำงาน บต.50 (อ.1) (อ.2) สัญชาติลาว
   แบบฟอร์ม ขอต่อใบอนุญาตทำงาน บต.50 (อ.1) (อ.2) สัญชาติเมียนมา
   คำร้องขอรับใบรับอนุญาตทำงาน (บต.39)
   บต.50(อ.2) คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานและคำขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (สำหรับคนต่างด้าวซึ่งใบอนุญาตสิ้นสุดลงโดยผลของกฎหมาย ตามมติ ครม.13 ก.ค.64)
   บต.50(อ.1) คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานและคำขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (สำหรับ มติ ครม.20 ส.ค.62 และ มติ ครม.4 ส.ค.63)
   แบบ บต. 44 คำขอเปลี่ยนรายการในใบอนุญาตทำงาน
   แบบ บต. 37 หนังสือรับแจ้งการขอขยายระยะเวลาทำงานอันมีลักษณะจำเป็นเร่งด่วนหรืองานเฉพาะกิจ ตามมาตรา 61
   แบบ บต. 36 หนังสือรับแจ้งการทำงานอันมีลักษณะจำเป็นเร่งด่วนหรืองานเฉพาะกิจ ตามมาตรา 61
   แบบ บต. 35 แบบแจ้งการขอขยายระยะเวลาทำงานอันมีลักษณะจำเป็นเร่งด่วนหรืองานเฉพาะกิจ ตามมาตรา 61
   แบบ บต. 30 คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองภายใต้บันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ
   แบบ บต. 29 คำขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าวมาตรา 64
   สัญญาจ้างงานคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา
   สัญญาจ้างงานคนต่างด้าวสัญชาติลาว
   สัญญาจ้างงานคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา
   คำร้องขอเงินหลักประกันคืน
   หนังสือรับรอง การรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจาการจ้างแรงงานต่างด้าว

   แบบการขอปรับปรุงข้อมูลระบบอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าว 4 สัญชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565
   คู่มือการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบการทำงานของคนต่างด้าว มติ 5 ก.ค. 2565
   แบบคำขอเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเพื่อไปจัดทำเอกสารประจำตัวคนต่างด้าว (CI และPassport)
   แบบฟอร์มคำขอการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวข้ามพื้นที่จังหวัดตรังเพื่อการทำงาน (เข้า-ออก)
   แบบขอยกเลิกแบบบัญชีรายชื่อ ตามมติ29ธ.ค.2563
   หนังสือยินยอมให้บุคคลย้ายเข้าในทะเบียนบ้าน
   แบบกรอกข้อมูลทะเบียนประวัติของผู้ติดตาม 3 สัญชาติ (ทบ.2)
   แบบกรอกข้อมูลทะเบียนประวัติของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (ทบ.1)
   แบบฟอร์มแจ้งออกคนต่างด้าว
   คู่มือการยื่นบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว สำหรับนายจ้าง/สถานประกอบการ
   คู่มือการยื่นบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว สำหรับบริษัทนำเข้า
   แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ศูนย์ประสานแรงงานประมงจังหวัดตรัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   ตัวอย่างการกรอกเอกสารแจ้งเข้า
   ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มนำเข้า MOU
   ขั้นตอนการนำคนต้่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศตามระบบ MOU
   อัตราโทษตามพระราชกำหนดการบริหารการจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
   ตัวอย่างหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงาน
   กำหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ พ.ศ.2522
   แบบหนังสือรับรองคุณวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน
   ผลงานศูนย์ประสานแรงงานประมงจังหวัดตรัง ปีงบประมาณ 2561
   คำร้องขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตทำงาน