วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / และค่านิยม

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / และค่านิยม

วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรหลักที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการมีงานทำ คุ้มครองคนหางาน และให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานที่ทันสมัย”

พันธกิจ

1.พัฒนาระบบและให้บริการจัดหางานทั้งในและต่างประเทศ

2.ส่งเสริม พัฒนา ให้บริการแนะแนวอาชีพและการประกอบอาชีพ

3.ส่งเสริม กำกับดูแล การจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน

4.พัฒนาระบบ สร้างเครือข่าย และผลิตข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน

5.จัดระบบการทำงานของคนต่างด้าว

ค่านิยม

มีคุณธรรม มุ่งมั่นบริการ ทำงานเป็นทีม มุ่งผลสัมฤทธิ์