ข้อมูลสถิติการทำงานของคนต่างด้าว RSS ค้นหา

 
   การพิจารณาคำขอและจัดทำทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขออนุญาตทำงาน (คน) เดือนตุลาคม 2565-กุมภาพันธ์ 2566
   การพิจารณาคำขอและจัดทำทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขอใบอนุญาติทำงาน (คน) เดือนตุลาคม 2564
   การพิจารณาคำขอและจัดทำทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขอใบอนุญาติทำงาน (คน) เดือนพฤศจิกายน 2564
   การพิจารณาคำขอและจัดทำทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขอใบอนุญาติทำงาน (คน) เดือนธันวาคม 2564
   การพิจารณาคำขอและจัดทำทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขอใบอนุญาติทำงาน (คน) เดือนมกราคม 2565
   การพิจารณาคำขอและจัดทำทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขอใบอนุญาติทำงาน (คน) เดือนกุมภาพันธ์ 2565
   ตุลาคม 2562
   พฤศจิกายน 2562
   ธันวาคม 2562
   มกราคม2563
   กุมภาพันธ์2563
   มีนาคม 2563