รับสมัครพนักงานกองทุน

     

FILE PDF

  1. ข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ว่าด้วยพนักงานกองทุน พ.ศ. 2563
  2. ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง บัตรประจำตัวพนักงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
  3. ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน
  4. ใบสมัครสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน
  5. ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกองทุน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรพนักงานกองทุน และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีการสอบข้อเขียน
  6. ผังที่นั่งสอบ และแผนผังมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  7. ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกองทุน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรพนักงานกองทุน ครั้งที่ ๑ และเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
  8. เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันที่เข้ารับการสัมภาษณ์ - ใบแจ้งที่อยู่
  9. ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุน