คู่มือการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน


คำถามที่เกี่ยวข้อง Action
การขึ้นทะเบียนนายจ้าง เรียกดูข้อมูล
การรายงานตัว ของผู้ขึ้นทะเบียนว่างงาน กรณีเงินไม่เข้าบัญชีต้องทำอย่างไร เรียกดูข้อมูล