โครงสร้างหน่วยงาน

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม

แบ่งโครงสร้างของสำนักงาน ดังนี้

1. ฝ่ายควบคุมการทำงานของคนต่างด้าวและคุ้มครองคนหางาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว งานคุ้มครองคนหางาน และงานจัดหางานต่างประเทศ

เบอร์โทรติดต่อ : 034-250861-2 ต่อ 21-25 โทรสาร 034-250861 ต่อ 23

E-mail : npt@doe.go.th

2. ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ

หน้าที่ความรับผิดชอบ งานจัดหางานในประเทศ งานแนะแนวอาชีพและส่งเสริมการประกอบอาชีพ งานคนพิการและผู้สูงอายุ

เบอร์โทรติดต่อ : 034-271434 ต่อ 11-14 โทรสาร 034-271434 ต่อ 11

E-mail : doenpt@hotmail.co.th

3. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ งานธุรการ/บุคคล งานพัสดุ/จัดซื่้อจัดจ้าง งานการเงินและบัญชี

เบอร์โทรติดต่อ : 034-271435 ต่อ 15-19 โทรสาร 034-271435 ต่อ 18

E-mail : npt@doe.go.th