การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
   การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน มิถุนายน 2564
   การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
   การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน เมษายน 2564
   การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน มีนาคม 2564
   การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
   การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน มกราคม 2564
   การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน ธันวาคม 2563
   การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
   การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน ตุลาคม 2563
   การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน กันยายน 2563
   การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน สิงหาคม 2563
   การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน มิถุนายน 2563
   การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน เดือน กรกฎาคม 2564
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน เดือน มิถุนายน 2564
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน เดือน พฤษภาคม 2564
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน เดือน เมษายน 2564
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน เดือน มีนาคม 2564
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน เดือน กุมภาพันธ์ 2564
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน เดือน ตุลาคม 2563
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน เดือน พฤศจิกายน 2563
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน เดือน ธันวาคม 2563
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน เดือน มกราคม 2564
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน เดือน มิถุนายน 2563
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน เดือน กรกฎาคม 2563
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน เดือน เมษายน 2563
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน เดือน ตุลาคม 2562
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน เดือน พฤศจิกายน 2562
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน เดือน ธันวาคม 2562
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน เดือน มกราคม 2563
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน เดือน กุมภาพันธ์ 2563
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน เดือน มีนาคม 2563
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน เดือน พฤษภาคม 2563

   สถิติตำแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน เดือนกรกฎาคม 2564
   สถิติตำแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน เดือนมิถุนายน 2564
   สถิติตำแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน เดือน พฤษภาคม 2564
   สถิติตำแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน เดือน เมษายน 2564
   สถิติตำแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน เดือน มีนาคม 2564
   สถิติตำแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน เดือน กุมภาพันธ์ 2564
   สถิติตำแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน เดือน มกราคม 2564
   สถิติตำแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน เดือน ธันวาคม 2563
   สถิติตำแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน เดือน พฤศจิกายน 2563
   สถิติตำแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน เดือน ตุลาคม 2563
   สถิติตำแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน เดือน มิถุนายน 2563
   สถิติตำแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน เดือน กรกฎาคม 2563
   สถิติตำแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน เดือน พฤศจิกายน 2562
   สถิติตำแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน เดือน ธันวาคม 2562
   สถิติตำแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน เดือน มกราคม 2563
   สถิติตำแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน เดือน กุมภาพันธ์ 2563
   สถิติตำแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน เดือน มีนาคม 2563
   สถิติตำแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน เดือน เมษายน 2563
   สถิติตำแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน เดือน พฤษภาคม 2563
   สถิติตำแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน เดือนตุลาคม 62

   สถิติประกันตนกรณีว่างงานประจำเดือน กรกฎาคม 2564
   สถิติประกันตนกรณีว่างงานประจำเดือน มิถุนายน 2564
   สถิติประกันตนกรณีว่างงานประจำเดือน พฤษภาคม 2564
   สถิติประกันตนกรณีว่างงานประจำเดือน เมษายน 2564
   สถิติประกันตนกรณีว่างงาน ประจำเดือน มีนาคม 2564
   สถิติประกันตนกรณีว่างงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
   สถิติประกันตนกรณีว่างงานประจำเดือน ตุลาคม 2563
   สถิติประกันตนกรณีว่างงานประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
   สถิติประกันตนกรณีว่างงานประจำเดือน ธันวาคม 2563
   สถิติประกันตนกรณีว่างงานประจำเดือน มกราคม 2564
   สถิติผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ประจำเดือน ตุลาคม 2562
   สถิติผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ประจำเดือน ธันวาคม 2562
   สถิติผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ประจำเดือน มกราคม 2563
   สถิติผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
   สถิติผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ประจำเดือน มีนาคม 2563
   สถิติผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ประจำเดือน เมษายน 2563
   สถิติผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563