การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
   การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน มกราคม 2565
   การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน ธันวาคม 2564
   การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
   การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน ตุลาคม 2564
   การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
   การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน มิถุนายน 2564
   การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
   การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน เมษายน 2564
   การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน มีนาคม 2564
   การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
   การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน มกราคม 2564
   การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน ธันวาคม 2563
   การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
   การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน ตุลาคม 2563
   การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน กันยายน 2563
   การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน สิงหาคม 2563
   การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน มิถุนายน 2563
   การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน ณ เดือนเมษายน 2566
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน ณ เดือนมีนาคม 2566
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2566
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน ณ เดือนมกราคม 2566
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน ณ เดือนธันวาคม 2565
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน ณ เดือนพฤศจิกายน 2565
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน ณ เดือนตุลาคม 2565
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน ณ เดือนมิถุนายน 2565
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน ณ เดือนพฤษภาคม 2565
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน ณ เดือนเมษายน 2565
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน ณ เดือนมีนาคม 2565
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2565
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน ณ เดือนมกราคม 2565
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน ณ เดือนธันวาคม 2564
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน ณ เดือนพฤศจิกายน 2564
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน ณ เดือนตุลาคม 2564
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน เดือน กรกฎาคม 2564
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน เดือน มิถุนายน 2564
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน เดือน พฤษภาคม 2564
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน เดือน เมษายน 2564
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน เดือน มีนาคม 2564
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน เดือน กุมภาพันธ์ 2564
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน เดือน ตุลาคม 2563
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน เดือน พฤศจิกายน 2563
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน เดือน ธันวาคม 2563
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน เดือน มกราคม 2564
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน เดือน มิถุนายน 2563
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน เดือน กรกฎาคม 2563
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน เดือน เมษายน 2563
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน เดือน ตุลาคม 2562
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน เดือน พฤศจิกายน 2562
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน เดือน ธันวาคม 2562
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน เดือน มกราคม 2563
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน เดือน กุมภาพันธ์ 2563
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน เดือน มีนาคม 2563
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน เดือน พฤษภาคม 2563

   สถิติตำแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน เดือนเมษายน 2566
   สถิติตำแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน เดือนมีนาคม 2566
   สถิติตำแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน เดือนกุมภาพันธ์2566
   สถิติตำแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน เดือนมกราคม 2566
   สถิติตำแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน เดือนธันวาคม2565
   สถิติตำแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน เดือนพฤศจิกายน 2565
   สถิติตำแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน เดือนตุลาคม 2565
   สถิติตำแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน เดือนมิถุนายน2565
   สถิติตำแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน เดือนพฤษภาคม 2565
   สถิติตำแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน เดือนเมษายน 2565
   สถิติตำแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน เดือนมีนาคม2565
   สถิติตำแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน เดือนกุมภาพันธ์ 2565
   สถิติตำแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน เดือนมกราคม2565
   สถิติตำแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน เดือนธันวาคม2564
   สถิติตำแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน เดือนพฤศจิกายน2564
   สถิติตำแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน เดือนตุลาคม2564
   สถิติตำแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน เดือนกรกฎาคม 2564
   สถิติตำแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน เดือนมิถุนายน 2564
   สถิติตำแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน เดือน พฤษภาคม 2564
   สถิติตำแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน เดือน เมษายน 2564
   สถิติตำแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน เดือน มีนาคม 2564
   สถิติตำแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน เดือน กุมภาพันธ์ 2564
   สถิติตำแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน เดือน มกราคม 2564
   สถิติตำแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน เดือน ธันวาคม 2563
   สถิติตำแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน เดือน พฤศจิกายน 2563
   สถิติตำแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน เดือน ตุลาคม 2563
   สถิติตำแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน เดือน มิถุนายน 2563
   สถิติตำแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน เดือน กรกฎาคม 2563
   สถิติตำแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน เดือน พฤศจิกายน 2562
   สถิติตำแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน เดือน ธันวาคม 2562
   สถิติตำแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน เดือน มกราคม 2563
   สถิติตำแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน เดือน กุมภาพันธ์ 2563
   สถิติตำแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน เดือน มีนาคม 2563
   สถิติตำแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน เดือน เมษายน 2563
   สถิติตำแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน เดือน พฤษภาคม 2563
   สถิติตำแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน เดือนตุลาคม 62

   สถิติประกันตนกรณีว่างงานประจำเดือนเมษายน 2566
   สถิติประกันตนกรณีว่างงานประจำเดือนมีนาคม 2566
   สถิติประกันตนกรณีว่างงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
   สถิติประกันตนกรณีว่างงานประจำเดือนมกราคม 2566
   สถิติประกันตนกรณีว่างงานประจำเดือนธันวาคม2565
   สถิติประกันตนกรณีว่างงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
   สถิติประกันตนกรณีว่างงานประจำเดือนตุลาคม 2565
   สถิติประกันตนกรณีว่างงานประจำเดือนมิถุนายน 2565
   สถิติประกันตนกรณีว่างงานประจำเดือนพฤษภาคม 2565
   สถิติประกันตนกรณีว่างงานประจำเดือนเมษายน 2565
   สถิติประกันตนกรณีว่างงานประจำเดือนมีนาคม 2565
   สถิติประกันตนกรณีว่างงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
   สถิติประกันตนกรณีว่างงานประจำเดือนมกราคม 2565
   สถิติประกันตนกรณีว่างงานประจำเดือนธันวาคม 2564
   สถิติประกันตนกรณีว่างงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
   สถิติประกันตนกรณีว่างงานประจำดือนตุลาคม 2564
   สถิติประกันตนกรณีว่างงานประจำเดือน กรกฎาคม 2564
   สถิติประกันตนกรณีว่างงานประจำเดือน มิถุนายน 2564
   สถิติประกันตนกรณีว่างงานประจำเดือน พฤษภาคม 2564
   สถิติประกันตนกรณีว่างงานประจำเดือน เมษายน 2564
   สถิติประกันตนกรณีว่างงาน ประจำเดือน มีนาคม 2564
   สถิติประกันตนกรณีว่างงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
   สถิติประกันตนกรณีว่างงานประจำเดือน ตุลาคม 2563
   สถิติประกันตนกรณีว่างงานประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
   สถิติประกันตนกรณีว่างงานประจำเดือน ธันวาคม 2563
   สถิติประกันตนกรณีว่างงานประจำเดือน มกราคม 2564
   สถิติผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ประจำเดือน ตุลาคม 2562
   สถิติผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ประจำเดือน ธันวาคม 2562
   สถิติผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ประจำเดือน มกราคม 2563
   สถิติผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
   สถิติผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ประจำเดือน มีนาคม 2563
   สถิติผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ประจำเดือน เมษายน 2563
   สถิติผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563