การทำงานของคนต่างด้าว ค้นหา

 
   แบบ บต.50 อ.3 คำขออนุญาตทำงาน คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานและคำขออญาตทำงานแทนคนต่างด้าว สำหรับคนต่างด้าวซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้สามารถทำงานในราชอาณาจักรได้เป็นกรณีพิเศษ
   แบบ บต. 55 แบบแจ้งเข้าทำงานของคนต่างด้าว ตามมาตรา 64/2
   มอบอำนาจ(ต่างด้าว)
   สัญญาจ้างส้ญชาติเมียนมา
   สัญญาจ้างสัญชาติลาว
   สัญญาจ้างสัญชาติกัมพูชา
   แบบ บ.ต.50
   แบบคำขอใบอนุญาตทำงานบ.ต.23
   แบบยื่นบต.39(ของมติ29)
   แบบ บต.25 คำขออนุญาตทำงาน และต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ของคนต่างด้าวตามมตรา 59
   แบบ บต.46 หนังสือรับรองการจ้าง
   เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่น ของคนต่างด้าวพื้นที่สูง\ไม่มีสถานะทางทะเบียน บต.27
   แบบ บต.23
   บันทึกยินยอม
   แบบฟอร์มและขั้นตอนการดำเนินการกลุ่มใบอนุญาตหมดอายุ 30 ก.ย.62 - 31 มี.ค 63
   แบบแจ้งยกเลิกใบอนุญาตทำงาน
   ตท.2 คำขอรับใบอนุญาตทำงาน (MOU) ตามมาตรา9
   ตท.10 แบบหนังสือแจ้งการเข้ามาทำงานอันจำเป็นและเร่งด่วน ตามมาตรา 9
   ตท.8 แบบขอรับใบอนุญาตทำงานตามมาตรา 13
   ตท.7 แบบคำขอรับใบอนุญาตทำงานตามมาตรา 13
   ตท.6 คำขออนุญาตเปลี่ยนการทำงานหรือเปลี่่ยนท้องที่ หรือสถานที่ในการทำงาน ตามมาตรา 26 แบบที่ 2 กรณี 1. เพิ่ม/เปลี่ยนตำแหน่งงาน และลักษณะงานในสถานประกอบการเดิม หรือสถานประกอบการแห่งใหม่ 2. การเพิ่มนายจ้าง/สถานประกอบการแห่งใหม่ที่นอกเหนือจากการอนุญาตเดิม
   ตท.6 คำขออนุญาตเปลี่ยนการทำงานหรือเปลี่่ยนท้องที่ หรือสถานที่ในการทำงาน ตามมาตรา 26 แบบที่ 1 กรณี การเปลี่ยน/ย้าย/เพิ่มที่ตั้งของสำนักงานใหญ่หรือสาขาในสถานประกอบการเดิม
   ตท.5 คำขอต่อใบอนุญาตทำงาน ตามมาตร23
   ตท.4 คำขอรับใบแทนอนุญาตทำงาน ตามมาตรา25
   ตท.3 คำขอรับใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว มาตรา11
   ตท.1 คำขอรับใบอนุญาตทำงาน ตามมาตรา 9
   คำร้องขออนุญาตทำงานมาตรา11

   การเคลื่อนแรงงานเพื่อไปทำหนังสือรับรองบุคคล (CI)
   เคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว เข้ามาหรืออกไป จากพื้นที่จังหวัดนครปฐม เพื่อการทำงาน
   การขยายระยะเวลาการดำเนินการศูนย์จัดเก็บข้อมูลแรงงานเมียนมาชั่วคราว (The Temprary Data Collection Centre : TDCC) ของทางการเมียนมา และการได้มาซึ่งเอกสารประจำตัวคนต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564
   คำร้องขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตทำงาน
   แบบแจ้งออก
   แบบแจ้งการจ้างคนต่างด้าว
   แบบแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว
   คำร้องขอหนังสือแรงงานต่างด้าวเดินทางไปตรวจสัญชาติ
   สัญญาจ้างแรงงานเมียนมา กลุ่มที่ผ่านการตรวจสอบคัดกรอง
   สัญญาจ้างแรงงานกัมพูชา กลุ่มที่ผ่านการตรวจสอบคัดกรอง
   สัญญาจ้างแรงงานลาว กลุ่มที่ผ่านการตรวจสอบคัดกรอง
   คำขออนุญาตทำงาน แรงงานต่างด้าวกลุ่มที่ผ่านการตรวจสอบคัดกรอง
   คำร้องขอหนังสือรับรองเดินทางออกนอกพื้นที่ไปดำเนินการตรวจสัญชาติเมียนมาในราชอาณาจักร
   หนังสือมอบอำนาจ
   หนังสือรับรองการจ้าง