ข้อมูลสถิติการทำงานของคนต่างด้าว RSS ค้นหา

 
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน ณ เดือนเมษายน 2566
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน ณ เดือนมีนาคม 2566
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2566
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน ณ เดือนมกราคม 2566
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน ณ เดือนธันวาคม 2565
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน ณ เดือนพฤศจิกายน 2565
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน ณ เดือนตุลาคม 2565
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน ณ เดือนมิถุนายน 2565
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน ณ เดือนพฤษภาคม 2565
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน ณ เดือนเมษายน 2565
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน ณ เดือนมีนาคม 2565
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2565
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน ณ เดือนมกราคม 2565
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน ณ เดือนธันวาคม 2564
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน ณ เดือนพฤศจิกายน 2564
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน ณ เดือนตุลาคม 2564
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน เดือน กรกฎาคม 2564
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน เดือน มิถุนายน 2564
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน เดือน พฤษภาคม 2564
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน เดือน เมษายน 2564
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน เดือน มีนาคม 2564
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน เดือน กุมภาพันธ์ 2564
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน เดือน ตุลาคม 2563
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน เดือน พฤศจิกายน 2563
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน เดือน ธันวาคม 2563
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน เดือน มกราคม 2564
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน เดือน มิถุนายน 2563
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน เดือน กรกฎาคม 2563
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน เดือน เมษายน 2563
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน เดือน ตุลาคม 2562
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน เดือน พฤศจิกายน 2562
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน เดือน ธันวาคม 2562
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน เดือน มกราคม 2563
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน เดือน กุมภาพันธ์ 2563
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน เดือน มีนาคม 2563
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน เดือน พฤษภาคม 2563