ข้อมูลสถิติการทำงานของคนต่างด้าว ค้นหา

 
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน เดือน กรกฎาคม 2564
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน เดือน มิถุนายน 2564
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน เดือน พฤษภาคม 2564
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน เดือน เมษายน 2564
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน เดือน มีนาคม 2564
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน เดือน กุมภาพันธ์ 2564
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน เดือน ตุลาคม 2563
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน เดือน พฤศจิกายน 2563
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน เดือน ธันวาคม 2563
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน เดือน มกราคม 2564
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน เดือน มิถุนายน 2563
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน เดือน กรกฎาคม 2563
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน เดือน เมษายน 2563
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน เดือน ตุลาคม 2562
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน เดือน พฤศจิกายน 2562
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน เดือน ธันวาคม 2562
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน เดือน มกราคม 2563
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน เดือน กุมภาพันธ์ 2563
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน เดือน มีนาคม 2563
   แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน เดือน พฤษภาคม 2563