นัดพบแรงงาน/ตลาดงานเชิงคุณภาพไอที ค้นหา

วันที่ ชื่องาน หน่วยงาน สถานที่จัดงาน รายละเอียด
08-02-2018 เวลา 08:30 น. ถึง 08-02-2018 เวลา 12:30 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม