นัดพบแรงงาน/ตลาดงานเชิงคุณภาพไอที ค้นหา

วันที่ ชื่องาน หน่วยงาน สถานที่จัดงาน รายละเอียด
08-02-2018 เวลา 08:30 น. ถึง 08-02-2018 เวลา 12:30 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
24-05-2018 เวลา 09:00 น. ถึง 24-05-2018 เวลา 16:00 น. มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ / นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม