แบบ บต.50 อ.3 คำขออนุญาตทำงาน คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานและคำขออญาตทำงานแทนคนต่างด้าว สำหรับคนต่างด้าวซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้สามารถทำงานในราชอาณาจักรได้เป็นกรณีพิเศษ
   แบบ บต. 55 แบบแจ้งเข้าทำงานของคนต่างด้าว ตามมาตรา 64/2
   มอบอำนาจ(ต่างด้าว)
   สัญญาจ้างส้ญชาติเมียนมา
   สัญญาจ้างสัญชาติลาว
   สัญญาจ้างสัญชาติกัมพูชา
   แบบ บ.ต.50
   แบบคำขอใบอนุญาตทำงานบ.ต.23
   แบบยื่นบต.39(ของมติ29)
   มาตรการป้องกันการเคลื่อนย้ายแรงงาน กรณีเคลื่อนย้ายระหว่างอำเภอในจังหวัดนครปฐม
   แบบคำขอเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว กรณีเคลื่อนย้ายระหว่างอำเภอในจังหวัดนครปฐม
   แบบคำขอเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว กรณีเคลื่อนย้ายข้ามจังหวัด
   มาตรการป้องกันการเคลื่อนย้ายแรงงาน กรณีเคลื่อนย้ายข้ามจังหวัด
   แบบ บต.25 คำขออนุญาตทำงาน และต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ของคนต่างด้าวตามมตรา 59
   แบบ บต.46 หนังสือรับรองการจ้าง
   เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่น ของคนต่างด้าวพื้นที่สูง\ไม่มีสถานะทางทะเบียน บต.27
   แบบ บต.23
   บันทึกยินยอม
   แบบฟอร์มและขั้นตอนการดำเนินการกลุ่มใบอนุญาตหมดอายุ 30 ก.ย.62 - 31 มี.ค 63
   แบบแจ้งยกเลิกใบอนุญาตทำงาน
   ตท.2 คำขอรับใบอนุญาตทำงาน (MOU) ตามมาตรา9
   ตท.10 แบบหนังสือแจ้งการเข้ามาทำงานอันจำเป็นและเร่งด่วน ตามมาตรา 9
   ตท.8 แบบขอรับใบอนุญาตทำงานตามมาตรา 13
   ตท.7 แบบคำขอรับใบอนุญาตทำงานตามมาตรา 13
   ตท.6 คำขออนุญาตเปลี่ยนการทำงานหรือเปลี่่ยนท้องที่ หรือสถานที่ในการทำงาน ตามมาตรา 26 แบบที่ 2 กรณี 1. เพิ่ม/เปลี่ยนตำแหน่งงาน และลักษณะงานในสถานประกอบการเดิม หรือสถานประกอบการแห่งใหม่ 2. การเพิ่มนายจ้าง/สถานประกอบการแห่งใหม่ที่นอกเหนือจากการอนุญาตเดิม
   ตท.6 คำขออนุญาตเปลี่ยนการทำงานหรือเปลี่่ยนท้องที่ หรือสถานที่ในการทำงาน ตามมาตรา 26 แบบที่ 1 กรณี การเปลี่ยน/ย้าย/เพิ่มที่ตั้งของสำนักงานใหญ่หรือสาขาในสถานประกอบการเดิม
   ตท.5 คำขอต่อใบอนุญาตทำงาน ตามมาตร23
   ตท.4 คำขอรับใบแทนอนุญาตทำงาน ตามมาตรา25
   ตท.3 คำขอรับใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว มาตรา11
   ตท.1 คำขอรับใบอนุญาตทำงาน ตามมาตรา 9
   คำร้องขออนุญาตทำงานมาตรา11