ตท.1 คำขอรับใบอนุญาตทำงาน ตามมาตรา 9
   แบบแจ้งยกเลิกใบอนุญาตทำงาน
   ตท.3 คำขอรับใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว มาตรา11
   ตท.2 คำขอรับใบอนุญาตทำงาน (MOU) ตามมาตรา9
   ตท.10 แบบหนังสือแจ้งการเข้ามาทำงานอันจำเป็นและเร่งด่วน ตามมาตรา 9
   ตท.8 แบบขอรับใบอนุญาตทำงานตามมาตรา 13
   ตท.7 แบบคำขอรับใบอนุญาตทำงานตามมาตรา 13
   ตท.6 คำขออนุญาตเปลี่ยนการทำงานหรือเปลี่่ยนท้องที่ หรือสถานที่ในการทำงาน ตามมาตรา 26 แบบที่ 2 กรณี 1. เพิ่ม/เปลี่ยนตำแหน่งงาน และลักษณะงานในสถานประกอบการเดิม หรือสถานประกอบการแห่งใหม่ 2. การเพิ่มนายจ้าง/สถานประกอบการแห่งใหม่ที่นอกเหนือจากการอนุญาตเดิม
   ตท.6 คำขออนุญาตเปลี่ยนการทำงานหรือเปลี่่ยนท้องที่ หรือสถานที่ในการทำงาน ตามมาตรา 26 แบบที่ 1 กรณี การเปลี่ยน/ย้าย/เพิ่มที่ตั้งของสำนักงานใหญ่หรือสาขาในสถานประกอบการเดิม
   ตท.5 คำขอต่อใบอนุญาตทำงาน ตามมาตร23
   ตท.4 คำขอรับใบแทนอนุญาตทำงาน ตามมาตรา25
   คำร้องขออนุญาตทำงานมาตรา11

   แบบแจ้งออก
   แบบแจ้งการจ้างคนต่างด้าว
   แบบแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว
   คำขอจดทะเบียนและขอมีบัตรประจำตัว ขอตรวจลงตราการประทับตราอนุญาต/ขออยู่ต่อในราชอาณาจักร (ท.ต.1)
   แบบกรอกข้อมูลทะเบียนประวัติแรงงานต่างด้าว (ท.บ.1)
   แบบกรอกข้อมูลทะเบียนประวัติผู้ติดตามต่ำกว่า 18
   คำร้องขอนัดคิวแรงงานต่างด้าวเข้าศูนย์ oss.61
   คำร้องขอหนังสือแรงงานต่างด้าวเดินทางไปตรวจสัญชาติ
   สัญญาจ้างแรงงานเมียนมา กลุ่มที่ผ่านการตรวจสอบคัดกรอง
   สัญญาจ้างแรงงานกัมพูชา กลุ่มที่ผ่านการตรวจสอบคัดกรอง
   สัญญาจ้างแรงงานลาว กลุ่มที่ผ่านการตรวจสอบคัดกรอง
   คำขออนุญาตทำงาน แรงงานต่างด้าวกลุ่มที่ผ่านการตรวจสอบคัดกรอง
   คำร้องขอหนังสือรับรองเดินทางออกนอกพื้นที่ไปดำเนินการตรวจสัญชาติเมียนมาในราชอาณาจักร
   หนังสือรับรองการทำงาน(ต่อวีซ่า)
   หนังสือมอบอำนาจ
   หนังสือรับรองการจ้าง
   แบบแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว(โควต้า)