อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม เป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาคสังกัดกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ตั้งอยู่เลขที่ 898/7-9 ถนนเพชรเกษม ตำบลห้วยจระเข้ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มีหน้าที่รับผิดชอบภารกิจงานของกรมการจัดหางานในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม

  • ปฏิบัติการและประสานงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมในเขตพื้นที่จังหวัด
  • รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงาน และโครงการต่อกรมและจังหวัด
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย