E-Service


1.smartjob สำหรับผู้ที่ต้องการลงทะเบียนหางาน และนายจ้าง/สถานประกอบการที่ต้องการรับสมัครพนักงาน

2.empui สำหรับผู้ที่ต้องการขึ้นทะเบียน / รายงานตัวผู้ประกันตนที่ลาออก หรือเลิกจ้าง

3. toea สำหรับการแจ้งเดินทางด้วยตนเอง แจ้งกลับไปทำงานต่างประเทศ และลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ

4. e-workpermit ยื่นขอรับใบอนุญาตทำงาน (ตท.2) ผ่านทางระบบออนไลน์ (แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ กลุ่มมติ ครม.20 ส.ค.62)

5. ระบบแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (แจ้งเข้า-แจ้งออก) สามารถ Download application ผ่าน Apple App Store ทำการค้นหา Application ชื่อ e-inform หรือ Scan QR Code (อุปกรณ์พกพาระบบ IOS)

6. ระบบแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (แจ้งเข้า-แจ้งออก) สามารถ Download application ผ่าน Google Play Store ทำการค้นหา Application ชื่อ e-inform หรือ Scan QR Code (อุปกรณ์พกพาระบบ Android)

7. LINE GROUP ห้องข้อมูลข่าวสารต่างด้าวสมุทรสาคร

รูปภาพ