tel โทรศัพท์ : 077-504-364-5,077-507-645 (งานต่างด้าว) email cpn@doe.go.th
video วีดีทัศน์


ขั้นตอนการรายงานตัวผ่านระบบ e- service กรมการจัดหางาน
video วีดีทัศน์


กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ การเพิ่มมูลค่ากาแฟโรบัสต้า